trình bày trước đám đ&A

Trình bày trước đám đ&A

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8 sai l m khi trình bày tr c đám ướ đông Các CEO không th tránh kh i vi c ph i trình bày tr c ban lãnh đ o, tr c đ i tác ho c ướ ướ tr c nhân viên c a mình. H có th m c ph i m t s sai l m n u không chu n b k ướ ể ắ ộ ố ế ị ỹ l ng cho bài trình bày c a mình. ưỡ Denise cu i cùng đã giành đ c công vi c t t: cô là ượ ệ ố CEO m i c a công ty. Nh ng, t ng là ng i t p trung ớ ủ ư ườ ậ vào nh ng công vi c hàng ngày, Denise đã dành nh ng tu n đ u tiên trong v trí m i làm vi c m t mình, tránh b t kỳ vi c nào liên quan đ n trình bày. ế Nh ng cô không th gi tình tr ng nh v y đ c lâu. ư ể ữ ư ậ ượ M t ngày cô ph i chia s t m nhìn c a mình v hãng ẻ ầ trong vòng 5 năm t i, nghĩa là ph i trình chi u tr c ế ướ toàn b ban đi u hành. Cô đã c m th y đi u mà b t kỳ m t ng i bình th ng nào trong hoàn c nh đáng s đó ườ ườ cũng ph n ng t ng t , đó là hoang mang lo l ng. ả ứ ươ Nh ng m t cu c kh ng ho ng th ng không ph i là th i đi m t t nh t đ h c cách ti n hành ư ườ ể ọ ế m t bài trình bày hi u qu . Nhanh chóng thu th p 20 slides, chu n b m t s ý chính và luy n ộ ố t p cách tr l i m t s câu h i có th đ c đ t ra, Denise đã k t thúc bài trình bày trong khi h c ả ờ ộ ố ể ượ ế đ c m t bài h c đáng giá: B n không th tr thành ng i trình bày hoàn h o nh t đ thành ượ ể ở ườ công khi nói tr c đám đông tr khi b n đã chu n b k l ng. ướ ị ỹ ưỡ Đ ch c ch n r ng vi c thi u s chu n b s không ph i là th t b i c a b n khi b n đ ng tr c ế ị ẽ ạ ủ ướ b c, hãy xem xét 8 sai l m ph bi n d i đây: ổ ế ướ Sai l m 1: Đánh giá th p t m quan tr ng c a vi c nói tr c đám đông đ i v i ngh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 3

Trình bày trước đám đ&A

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online