trochuyenvoidoitac

trochuyenvoidoitac - Ngh thu t trò chuy n v i đ i ệ ậ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ngh thu t trò chuy n v i đ i ệ ậ ệ ớ ố tác Trong th c t , c h i lúc nào cũng s n sàng v i b n. Nh ng b n có ch đ ng đón ự ế ơ ộ ẵ ớ ạ ư ạ ủ ộ nh n c h i đó hay không m i là đi u quan tr ng. B n cho r ng mình hoàn toàn có ậ ơ ộ ớ ề ọ ạ ằ kh năng giao ti p? Nh ng giao ti p nh th nào đ n m đ c c h i đó thì l i là c ả ế ư ế ư ế ể ắ ượ ơ ộ ạ ả m t ngh thu t. ộ ệ ậ B n đang tìm ki m m t công vi c hay m t ngh nào đó, n u mu n thành công, b n ạ ế ộ ệ ộ ề ế ố ạ hãy c g ng tham d càng nhi u cu c g p m t càng t t, đ c bi t là các cu c g p ố ắ ự ề ộ ặ ặ ố ặ ệ ộ ặ đông ng i tham gia. B i n i đó s là n i t t nh t b n có th làm quen đ c v i ườ ở ơ ẽ ơ ố ấ ạ ể ượ ớ nhi u ng và đ y s là "đ t" đ b n có th b c l u th c a mình và c h i s m ề ườ ấ ẽ ấ ể ạ ể ộ ộ ư ế ủ ơ ộ ẽ ở r ng c a đón b n. ộ ử ạ Tuy nhiên, làm đ c đi u này hay không l i ph thu c vào k năng giao ti p c a b n. ượ ề ạ ụ ộ ỹ ế ủ ạ Cách đ n gi n nh t là ch đ ng nói chuy n v i ng i khác. Th c s đi u này không ơ ả ấ ủ ộ ệ ớ ườ ự ự ề h khó nh b n nghĩ. Đi u c t y u là b n ph i t tin và th c hi n theo các b c sau: ề ư ạ ề ố ế ạ ả ự ự ệ ướ Phá v s im l ng ỡ ự ặ Đ ng s ph i nói chuy n "sáo". Hãy nói và h i v nh ng v n đ nh th i ti t, phim ừ ợ ả ệ ỏ ề ữ ấ ề ư ờ ế nh, v t nuôi, tr em, th thao, hay nh ng s thích chung… Đó là cách t t nh t đ m i ả ậ ẻ ể ữ ở ố ấ ể ọ ng i có m t b t đ u tho i mái, d dàng. T t c đ u là nh ng ch đ mà ai cũng có ườ ộ ắ ầ ả ễ ấ ả ề ữ ủ ề th nói đ c, và t đó s đ dàng d n đ n ch đ khác mà b n đang mu n đ c p. ể ượ ừ ẽ ễ ẫ ế ủ ề ạ ố ề ậ B i r i - chuy n nh ? ố ố ư ệ ỏ Trung th c luôn là sách l...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

trochuyenvoidoitac - Ngh thu t trò chuy n v i đ i ệ ậ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online