tá»± tin

T&aacute&ra - 8 b quyt ly li s t tin T tin khng phi l c tnh bm sinh ca con ngui Nhng li khuyn sau y s gip bn thnh cng hn trong vic i mt vi

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8 bí quy ế t l y l i s t tin 19/12/2007 T tin không ph i là đ c tính b m sinh c a con ngu i. Nh ng l i khuyên sau đây s giúp b n thành công h n trong vi c đ i m t v i ng i khác và hoàn thành t t nh ng công vi c mà ơ ườ b n đ m nh n. 1. Không nên l ng tránh cái nhìn c a ng i khác ườ R t nhi u l n, khi ng i nào đó h ng ánh m t v phía b n, b n s l p t c nhìn xu ng ho c quay đ u ườ ướ ẽ ậ đi n i khác. Hãy thôi đ ng l ng tránh cái nhìn c a ng i khác n a! Ng i ta giao ti p v i nhau đâu ch ơ ườ ườ ế b ng l i nói, c m xúc c a c b n và ng i đ i tho i đ u r t quan tr ng. T t nhiên đ ng làm đi u gì quá ả ạ ườ qu t và cũng đ ng tìm m i cách nhìn chòng ch c vào m t ng i nói chuy n v i mình. ườ 2. Bi n n i s thành hành đ ng ế ỗ ợ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 2

T&aacute&ra - 8 b quyt ly li s t tin T tin khng phi l c tnh bm sinh ca con ngui Nhng li khuyn sau y s gip bn thnh cng hn trong vic i mt vi

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online