{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vì sao họ giàu

Vì sao họ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vì sao h giàu? Nh ng ông ch c a các doanh nghi p m i thành l p th ng nhìn các doanh nhân ủ ủ ườ thành đ t b ng c p m t ng ng m và nghĩ r ng:“Giá nh ta ch a bi t đ c bí quy t ạ ằ ưỡ ư ư ế ượ ế c a nh ng tri u phú này là gì. T i sao doanh nghi p c a ta l i không th ph t lên nhanh nh v y”? Th t ra, bí quy t c a các tri u phú th t đ n gi n đó không ph i là ư ậ ế ủ ậ ơ làm vi c th t c t l c, quên c gi gi c mà là hành x nh m t T ng Giám đ c đi u ậ ậ ự ả ờ ấ ư ộ ổ hành (CEO) th t th , b t k quy mô c a doanh nghi p nh th nào… ụ ấ ể ư ế Đi u đó có nghĩa là gì? Các CEO tri u phú ch t p trung th i gian và các n l c vào nh ng vi c ỉ ậ ỗ ự có th đem l i cho h s đ n bù l n nh t. H th ng áp d ng sáu bí quy t d i đây đ b n ọ ự ề ườ ế ướ ể ả đ m r ng nh ng vi c mình làm s đem l i nh ng k t qu mà ng i khác ph i thèm mu n. ế ườ M i th đ u là marketing ứ ề M i c h i g p g v i m t ng i nào đó, dù là v i nh ng ng i bình th ng cũng là m t c ỗ ơ ộ ặ ỡ ớ ườ ườ ườ ộ ơ h i đ ti p th . Ng i ph c v m t nhà hàng mà b n hay lui t i có th s là ng i gi i thi u ộ ể ế ườ ụ ở ể ẽ ườ b n v i m t khách hàng m i. M t ng i l mà b n m i g p trong thang máy Ngân hàng c a
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Vì sao họ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online