Tabla resumen Gnuplot - FITXA resum de les ordres de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: FITXA resum de les ordres de gnuplot. FICHA resumen de los comandos de gnuplot plot > plot sin(x), “f.dat” using 1:2 Dibuixa superposades les gràfiques de les funcions citades. Si es cita el nom d’un fitxer “f.dat” using n:m , que conté línia a línia col1 col2 col3 ... , dibuixa un punt (x,y) per cada línia, seleccionant les x de la columna n, i les y de la columna m. Dibuja superpuestas las gráficas de las funciones citadas. Si se cita el nombre de un fichero “f.dat” using n:m , que contiene línea a línea col1 col2 col3 ... , dibuja un punto (x,y) para cada línea, seleccionando las x de la columna n, y las y de la columna n . f(x)=... > f(x)=a*x**2+b*x+c Defineix una funció d’usuari, d’acord amb la fòrmula escrita. Define una función de usuario, de acuerdo con la fórmula escrita. fit > fit f(x), “f.dat” using 1:3 via a,b,c Ajust per mínims quadrats de la funció citada, als punts que extrau del fitxer citat....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Tabla resumen Gnuplot - FITXA resum de les ordres de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online