CH_Chap05_ExRate

CH_Chap05_ExRate - 23-Nov-1011Chuyênđề5T GIÁ HỐI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 23-Nov-1011Chuyênđề5TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI2Tỉ giá hối đoáiKhái niệm: Giá của một đồng tiền tính bằng số đồng tiền khác.Có hai cách yết giá:–Số nội tệ đổi lấy một ngoại tệ: 19.000–Số ngoại tệ đổi lấy một nội tệ: 1/19.0003Phân loại tỉ giáTỉ giá mua vào và bán raTỉ giá giao ngay (spot) và tỉ giá kỳ hạn (Forward)Tỉ giá danh nghĩa (nominal: E), thực (real: Er) và trung bình (effective):–Er= EP*/P–EE = ∑SiWi+ EE: tỉ giá bình quân, Silà tỉ giá hối đoái song phương với nước i, và Wilà tỉ trọng thương mại của nước itrong tổng giá trị thương mại của nước đang xét. 4Tỉ giá hối đoáiNếu một đồng VND mua được nhiều ngoại tệ hơn, VND được gọi là lên giá. Nếu một VND mua được ít ngoại tệ hơn, VND được gọi là giảm giá. Phá giá: Chính phủ chủ động giảm giá đáng kể đồng nội tệ.5Biểu đồ 1. Tỉ giá hối đoái, 1989-2008204060801001201401601801989199199119921993199419951996199719981999221222324252627286Tỉ lệ mất giá của VND, 1999-200819992000200120022003200420052006200720083,43,82,12,21,60,40,91-0,036,3123-Nov-10278Mô hình sức mua tương đươngQui luật một giá: P = E.P*PPP tuyệt đối:E = P/P*PPP tương đối:ΔE/E = ΔP/P -ΔP*/P* 9Bằng chứng về PPPPPP đúng hơn cho các quốc gia gần gũi về địa lý và có mối liên kết thương mại chặt chẽ.Tỷ giá hối đoái biến động nhiều hơn so với mức giá chung....
View Full Document

This note was uploaded on 08/29/2011 for the course ECON 201 taught by Professor K during the Spring '08 term at Susquehanna.

Page1 / 6

CH_Chap05_ExRate - 23-Nov-1011Chuyênđề5T GIÁ HỐI...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online