Chapter2 - Chng 2: H THNG TIN T QUC T Chng 2: H THNG TIN T...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    Ch ng 2: ươ H TH NG TI N T QU C T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
    Ch ng 2: ươ H TH NG TI N T QU C T T ng quan v h th ng ti n t qu c t ề ệ ố ề ệ ố ế H th ng ti n t qu c t tr c chi n tranh th ệ ố ề ệ ố ế ướ ế ế gi i l n th nh t (1914) ớ ầ H th ng ti n t qu c t trong giai đo n chi n ệ ố ề ệ ố ế ế tranh th gi i (1914-1944) ế ớ H th ng ti n t qu c t sau chi n tranh th gi i ệ ố ề ệ ố ế ế ế ớ (1944 – 1990s) H th ng ti n t qu c t ngày nay ệ ố ề ệ ố ế Các t ch c tài chính qu c t ố ế
Background image of page 2
    Ch ng 2: ươ H TH NG TI N T QU C T T ng quan v h th ng ti n t qu c t ề ệ ố ề ệ ố ế H th ng ti n t qu c gia và h th ng ti n t ệ ố ề ệ ệ ố ề ệ qu c t ố ế H th ng ti n t qu c t là gì? ệ ố ề ệ ố ế Nghiên c u v h th ng tài chính qu c t là ề ệ ố ố ế nghiên c u nh ng v n đ gì?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
    T ng quan v h th ng ti n t qu c t ệ ố ề ệ ố ế Đ c hình thành trên c s quan h th ng m i - tài chính ượ ơ ở ệ ươ gi a các n c ướ Là h th ng bao g m các ch đ ti n t , ch tài đi u ti t quan ệ ố ế ộ ề ệ ế ế h tài chính gi a các qu c gia và các đ nh ch tài chính qu c ế t . C th bao g ế ụ ể m : Các ch đ ti n t và quy t c xác đ nh, ế ộ ề ệ đi u ti t ế t giá gi a đ ng ti n c a các n c khác nhau v i nhau ướ Các ch tài đi u ti t các m i quan h và ho t đ ng tài chính qu c t v ế ế ạ ộ ố ế à các qu c gia. H th ng t ệ ố h tr ng tài chính qu c t ị ườ ố ế Các t ch c tài chính qu c t ố ế Ch ng 2: ươ H TH NG TÀI CHÍNH TI N T QU C T
Background image of page 4
    T ng quan v h th ng ti n t qu c t ệ ố ề ệ ố ế Nghi ên c u h th ng ti n t qu c t là nghiên c u ệ ố ề ệ ố ế các ch đ ti n t v ế ộ ề ệ à ch tài đi u ti t quan h tài ế ế chính gi a các qu c gia và các đ nh ch tài chính qu c ế t trong c ế ác giai đo n l ch s khác nhau ạ ị . C th : ụ ể Ch đ ti n t , ph ng th c xác đ nh t giá và các quy ế ộ ề ệ ươ t c đi u ti t ế Ho t đ ng c a các đ nh ch tài chính qu c t ạ ộ ế ố ế Ch ng 2: ươ H TH NG TÀI CHÍNH TI N T QU C T
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
    H th ng ti n t qu c t ệ ố ề ệ ố ế tr c chi n tranh th gi i l ướ ế ế ớ n th nh t
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 20

Chapter2 - Chng 2: H THNG TIN T QUC T Chng 2: H THNG TIN T...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online