CONG TRINH CHINH SACH TY GIA

CONG TRINH CHINH SACH TY GIA - TR ƯỜ NG ðẠ I H Ọ C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TR ƯỜ NG ðẠ I H Ọ C KINH T Ế TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHI Ệ P v v v r V V V CÔNG TRÌNH D Ự THI NGHIÊN C Ứ U KHOA H Ọ C SINH VIÊN “NHÀ KINH T Ế TR Ẻ- N Ă M 2009 ” TÊN CÔNG TRÌNH : CHÍNH SÁCH T Ỷ GIÁ PH Ụ C V Ụ PHÁT TRI Ể N KINH T Ế VI Ệ T NAM SAU KH Ủ NG HO Ả NG KINH T Ế TH Ế GI Ớ I THU Ộ C NHÓM NGÀNH : KHOA H Ọ C KINH T Ế TP. HCM, Tháng 6 / 2009 M Ụ C L Ụ C ppppp DANH M Ụ C CÁC T Ừ VI Ế T T Ắ T DANH M Ụ C B Ả NG DANH M Ụ C HÌNH DANH M Ụ C PH Ụ L Ụ C L Ờ I M Ở ðẦ U CH ƯƠ NG 1: ð I Ề U HÀNH CHÍNH SÁCH T Ỷ GIÁ THEO CÁC LÝ THUY Ế T HI Ệ N ðẠ I 1.1.V Ấ N ðỀ ð I Ề U CH Ỉ NH T Ỷ GIÁ H Ố I ð OÁI..................................................................1 1.1.1.Phá giá ñồ ng ti ề n............................................................................................................1 1.1.2.Kinh nghi ệ m qu ố c t ế v ề phá giá ñồ ng ti ề n ....................................................................2 1.2.MÔ HÌNH CÂN B Ằ NG TRONG N Ề N KINH T Ế ..........................................................3 1.3.KHÁI QUÁT T Ỷ GIÁ TH Ự C HI Ệ U L Ự C (REER) ........................................................6 1.4.PH ƯƠ NG PHÁP TÍNH T Ỷ GIÁ TH Ự C HI Ệ U L Ự C .....................................................6 CH ƯƠ NG 2: HO Ạ CH ðỊ NH VÀ TH Ự C HI Ệ N CHÍNH SÁCH T Ỷ GIÁ H Ố I ð OÁI CHO M Ụ C TIÊU PHÁT TRI Ể N KINH T Ế T Ạ I VI Ệ T NAM 2.1.TH Ự C TI Ễ N ð I Ề U HÀNH T Ỷ GIÁ H Ố I ð OÁI Ở VI Ệ T NAM TRONG N Ă M 2008 ..8 2.1.1.Tình hình ñ i ề u hành t ỷ giá n ă m 2008: ...........................................................................8 2.1.2.T ạ i sao Ngân hàng Nhà n ướ c l ạ i ph ả i n ớ i l ỏ ng biên ñộ c ủ a t ỷ giá h ố i ñ oái? ..............10 2.2.PHÂN TÍCH, D Ự BÁO T Ỷ GIÁ TH Ự C HI Ệ U L Ự C (REER) Ở VI Ệ T NAM .............12 2.2.1.Cách ti ế p c ậ n t ỷ giá m ụ c tiêu c ủ a Ngân hàng Nhà n ướ c .............................................12 2.2.2.Nghiên c ứ u t ỷ giá th ự c hi ệ u l ự c t ừ n ă m 1999 ñế n 2008..............................................12 2.2.3.Tính t ỷ giá th ự c hi ệ u l ự c (REER) b ằ ng Microsoft Excel ............................................13 2.2.4.Phân tích s ố li ệ u ñ ã tính ñượ c :....................................................................................15 2.2.5.D ự báo t ỷ giá th ự c hi ệ u l ự c ñế n cu ố i n ă m 2009 ..........................................................18 2.2.6.Ki ể m ñị nh quan h ệ gi ữ a t ỷ giá và xu ấ t nh ậ p kh ẩ u 1999-2008 ....................................20 2.2.7.Ki ể m ñị nh tác ñộ ng c ủ a t ỷ giá ñố i v ớ i cán cân th...
View Full Document

This note was uploaded on 08/29/2011 for the course ECON 201 taught by Professor K during the Spring '08 term at Susquehanna.

Page1 / 91

CONG TRINH CHINH SACH TY GIA - TR ƯỜ NG ðẠ I H Ọ C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online