{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hệ thống tiền tệ quốc t&a

Hệ thống tiền tệ quốc t&a

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình Gi ng d y Kinh t ế Fulbright Kinh t ế v ĩ H th ng ti n t QT và c ơ ch ế t giá Niên khoá: 2008-2010 James Riedel 1 H TH NG TI N T QU C T (IMS) VÀ CÁC C Ơ CH T GIÁ H I Đ OÁI THAY TH 1. Ch ế độ b n v vàng 1870-1914 D ướ i ch ế độ b n v vàng, m t n ướ c c đị nh giá vàng và b o v giá này b ng cách s n sàng mua hay bán vàng t d tr c a mình v i giá c đị nh. Qua vi c c đị nh giá vàng, các n ướ c trong h th ng c đị nh t giá h i đ oái v i nhau. M t n ướ c có th đượ c xem là có cân b ng bên ngoài khi chính ph không b áp l c mua hay bán vàng để cân b ng thanh toán bên ngoài. C ơ ch ế đ i u ch nh t độ ng c a ch ế độ b n v vàng còn đượ c bi ế t đế n nh ư là " c ơ ch ế giá c t đ i u ch nh theo vàng." Nh ư chúng ta bi ế t, theo " quy t c trò ch ơ i ", m c giá ph thu c vào cung ti n và cung ti n ph thu c vào tr l ượ ng vàng d tr . M t qu c gia đ ang m t l ượ ng d tr vàng ph i gi m n b ng n i t c a mình (ti n t ) để gi đượ c cam k ế t mua bán trao đổ i n i t theo vàng v i giá c đị nh. B ng cách đ ó, qu c gia làm cho lãi su t t ă ng (thu hút v n n ướ c ngoài) và giá gi m (thu hút khách hàng cho khu v c xu t kh u). M t khác, m t n ướ c đ ang thu vàng, theo lu t ch ơ i, ph i phát hành ti n phù h p v i s t ă ng lên trong d tr vàng c a mình, làm cho lãi su t gi m và giá t ă ng. D ướ i ch ế độ b n v vàng, đ ôi khi các n ướ c c g ng tránh các đ i u ch nh c a lãi su t và m c giá b ng cách vô hi u hóa các dòng vàng l ư u chuy n b ng các ho t độ ng bù tr ti n t . Nh ng ho t độ ng này có tác độ ng làm tr m tr ng h ơ n m t cân b ng trong thanh toán qu c t ế và l ũ ng đ o n tính ch c ch n c a h th ng. 2. H th ng Bretton Woods và Qu Ti n t Qu c t ế – IMF (1945-1973) H th ng Bretton Woods ( đượ c ch p thu n cu i Th ế chi ế n th II) là m t h th ng chuy n đổ i hai t ng, đượ c bi ế t đế n nh ư là ch ế độ b n v h i đ oái vàng. Trung tâm là đồ ng đ ô la M , mà chính ph M b o đả m có th chuy n đổ i thành vàng v i giá $35/oz (nh ư ng ch cho các ngân hàng trung ươ ng, ch không ph i ngoài th tr ườ ng). T ng th hai là các n ướ c tham gia c đị
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}