Hệ thống tiền tệ quốc t&a

Hệ thống tiền tệ quốc t&a

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình Gi ng d y Kinh t ế Fulbright Kinh t ế V ĩ Bài gi ng 21: Th o lu n Niên khoá 2008-2009 MPP 1 512 chính sách I: h th ng ti n t qu c t ế Jonathan Pincus 1 Biên d ch: Trang Ngân Hi u đ ính: Châu V ă n Thành Bài gi ng 21: Th o lu n chính sách I: H Th ng Ti n T Qu c T ế V n đề trung tâm c a h th ng ti n t qu c t ế : làm th ế nào để dung hòa gi a v n l ư u chuy n t do v i các t giá h i đ oái n đị nh. H th ng B n v Vàng (The Gold Standard) Ti n gi y đượ c t do chuy n đổ i thành vàng và giá tr c a ti n gi y đượ c n đị nh theo vàng. Anh và M áp d ng h th ng b n v vàng t đầ u th ế k 18. o N ă m 1834, M n đị nh giá vàng m c 20,67 đ ô la m t ounce (28,34 gr), và gi m c giá đ ó cho đế n 1933. o Ph n l n các đố i tác ngo i th ươ ng đề u dùng vàng t n ă m 1880 đế n n ă m 1914, là th i k đỉ nh cao c a b n v vàng. o Đ ây là th i k quan tr ng đầ u tiên c a toàn c u hóa, v i h th ng t giá n đị nh, v n và lao độ ng l ư u chuy n t do. B n v vàng c đị nh t giá h i đ oái theo vàng, có ngh ĩ a là cung ti n ph i đượ c gi c đị nh (hay ít nh t là không đượ c t ă ng nhanh h ơ n d tr vàng trong n ướ c hay m t ngo i t tính theo vàng c a các ngân hàng trung ươ ng). o T giá h i đ oái gi a hai n ướ c đượ c n đị nh b ng giá tr tính theo vàng c a n i t c a hai n ướ c đ ó. o S đ i u ch nh cán cân thanh toán thông qua c ơ ch ế “price-specie-flow”, đượ c gi i thích nh ư sau: o N ế u hàng hóa c a M r h ơ n hàng hóa c a Anh, n ướ c M s có th ng d ư th ươ ng m i v i Anh, và dòng vàng s ch y t Anh sang M . o Dòng ch y c a vàng s làm t ă ng cung ti n c a M , và vì th ế làm t ă ng m c giá c a M - giá s t ă ng cho đế n khi m c giá đ ó tr nên ngang nhau gi a Anh và M . o Nh ng n ướ c có thâm h t th ươ ng m i s ph i t ă ng lãi su t để gi m chi tiêu và gi m dòng vàng ch y ra n ướ c ngoài. Chính sách ti n t b độ ng: l m phát th p, nh ư ng các cú s c th c thì l n: o Khi các n ướ c có thâm h t cán cân thanh toán, l ượ ng vàng trong n ướ c s gi m đ i và ch y sang n ướ c ngoài, làm gi m cung ti n. Đ i u này làm ph
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Hệ thống tiền tệ quốc t&a

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online