lai suat danh nghia va lai suat thuc

lai suat danh nghia va lai suat thuc - LYÙ THUYEÁT VEÀ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LYÙ THUYEÁT VEÀ TÆ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI DANH NGHÓA , THÖÏC,SONG PHÖÔNG ,ÑA PHÖÔNG.. VAØ TÌNH HÌNH TÆ GIAÙ ÔÛ VIEÄT NAM NAM 1)Tæ giaù danh nghiaõ 2)Tæ giaù thöïc 3)Tæ giaù song phöông –Tæ giaù trung bình 4)Tæ giaù ña phöông 5)Tình hình tæ giaù hoái hoaùi ôû Vieät Nam Tỷ giá danh nghĩa: giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác mà không đề cập đến tương quan sức mua hàng hoá và dịch vụ giữa chúng Ví dụ: Tỷ giá danh nghĩa của đồng Việt Nam so với USD tại Việt Nam là E( VND/USD)=14800. Và tỷ giá danh nghĩa của FRF so với USD tại Pháp là E(DEM/USD)=5. PT PN TỶ GIÁ THỰC Tæ giaù thöïc laø giaù trò cuûa moät Tæ ñoàng tieàn trong moái töông quan vôùi ñoàng tieàn khaùc, phaûn aùnh PT giaù trò ñaïi dieän cuûa noù ñoái vôùi PN haøng hoaù Tæ giaù thöïc = E Trong ñoù : E : tæ giaù danh nghóa Trong (soá löôïng ñoàng baûn teä/ ñôn vò ngoaïi teä). ngoaïi Pt : giaù caû thế giới hàng mậu dịch Theo phương pháp yết giá lấy nội tệ là đồng yết giá, ngoại tệ là đồng định giá Công thức tính tỷ giá hối đoái thực như sau StPh S= Pf * t Theo phương pháp yết giá lấy ngoại tệ là đồng yết giá, nội tệ là đồng định giá. StPf S= Ph * t Công thức tính tỷ giá thực như sau Trong đó: St : tỷ giá danh nghĩa tính bằng số đơn vị nội tệ trên một đơn vị ngoại tệ Ph : mức giá trong nước Pf : mức giá nước ngoài Giả dụ 1 lít xăng ở Mỹ giá : USD 1,2/lít, trong khi ở Việt Nam: VND 5000/lít Tỷ giá danh nghĩa USD/VND = 1 : 15.000. Thay trị giá vào công thức ta có: St=(15.000VND/USD*1,2 USD/lít):5.000 VND/lít=3,6 lít xăng ở Việt Nam so với 1 lít xăng ở Mỹ Ảnh hưởng của lạm phát lên tỷ giá hối đoái: Khi có lạm phát và mức lạm phát trong nước là Ih và mức lạm phát nước ngoài là If. Do lạm phát nên chỉ số tiêu dùng giá hàng trong nước (Ph) trở thành Ph(1+Ih). Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng ở nước ngoài (Pf) trở thành Pf(1+If) StPf (1+ I f ) S= Ph (1+ I h ) * t một số kết luận sau Nếu tỷ lệ lạm phát trong nước tăng thì tỷ giá thực giảm và ngược lại Nếu tỷ lệ lạm phát nước ngoài tăng thì tỷ giá thực tăng và ngược lại Khi tốc độ lạm phát trong nước tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát ở nước ngoài thì tỷ giá thực sẽ giảm và ngược lại Đồng tiền định giá thực thấp sẽ giúp cải thiện sức cạnh tranh thương mại quốc tế của quốc gia có đồng tiền này và ngược lại. Tỷ giá hối đoái thực ảnh hưởng ngang giá sức mua St* =1 thì StPf = Ph , giá trị thực của hai đồng tiền là ngang nhau. Có nghĩa mặt bằng giá cả trong nước và ngoài nước là bằng nhau S*t > 1=> StPf > Ph : thì nội tệ được xem là định giá quá thấp, ngoại tệ được xem là định giá quá cao. S*t <1=> StPf < Ph : thì nội tệ được xem là định giá quá cao, ngoại tệ được xem là định giá quá thấp Thí dụ: tại thời điểm đang xét, tỷ giá danh nghĩa giữa VND/USD là 14.000 VND/1USD, giá 1 tấn gạo trên thị trường thế giới tính bằng USD là 310 USD/1tấn, giá 1 tấn gạo cùng chủng loại bán ở VietNam là 5.000.000 VND/1tấn. Ta có tỷ giá thực St = 14.000VND/USD x 310 USD/1tấn/5000000VND/1tấn = 0,868<1. Có nghĩa là giá gạo thế giới chỉ bằng 86.8% giá gạo tại Việt Nam, do đó gạo nội địa đắt tương đối so với gạo thế giới, gạo của Việt Nam kém sức cạnh tranh trên thị trường thế giới TỶ GIÁ SONG PHƯƠNG - TỶ GIÁ TRUNG BÌNH Tỷ giá giữa hai đồng tiền bất kỳ được gọi là tỷ giá song phương, nó phản ánh tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền trên các thị trường ngoại hối Tỷ giá trung bình phản ánh sự thay đổi giá trị của một đồng tiền đối với tất cả đồng tiền còn lại (hay một rổ các đồng tiền đặc trưng) và được biểu diễn dưới dang chỉ số. TÆ GIAÙ Ñ A PH ÖÔN G Cô cheá tæ giaù ña phöông laø cô Cô cheá coù 2 hay nhieàu tæ giaù cho cuøng 1 ñoàng tieàn. cuøng Vôùi heä thoáng naøy caùc giao dòch Vôùi quoác teá khaùc nhau thöïc hieän theo caùc tæ giaù danh nghóa khaùc nhau cho neân khaû naêng seõ coù nhieàu tæ giaù thöïc. nhieàu ...
View Full Document

This note was uploaded on 08/29/2011 for the course ECON 201 taught by Professor K during the Spring '08 term at Susquehanna.

Ask a homework question - tutors are online