{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LA0557 - MC LC DANH M C BNG DANH M C CC CH VIT TT M U 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
i M ỤC LỤC DANH M ỤC BẢNG DANH M ỤC CÁC CHỮ VI ẾT TẮT M Ở ĐẦU ............................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI V À CHÍNH SÁCH T Ỷ GI Á H ỐI ĐOÁI ............................................................................................................................ 4 1.1. T ỷ giá hối đoái. ...................................................................................................... 4 1.1.1. Khái ni ệm tỷ giá hối đoái. ............................................................................ 4 1.1.2. M ột số chế độ tỷ giá hối đoái hiện h ành. ..................................................... 5 1.1.2.1. Ch ế độ tỷ giá hối đoái cố định. ............................................................... 5 1.1.2.2. Ch ế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tự do. ....................................................... 5 1.1.2.3. Ch ế độ tỷ giá hối đoái hỗn hợp giữa cố định v à th ả nổi. ........................ 6 1.1.3. Tác động của tỷ giá hối đoái đế n n ền kinh tế. ............................................ 6 1.1.3.1. Tác động của tỷ giá hối đoái đối với cán cân th ương mại. ..................... 7 1.1.3.2. Tác động của tỷ giá hối đoái đối với lạm phát. ....................................... 8 1.1.3.3. Tác động của tỷ giá hối đoái đối với đầu t ư quốc tế. .............................. 9 1.2. Chính sách t ỷ giá hối đoái. ................................................................................. 10 1.2.1. Khái ni ệm chính sách tỷ giá hối đoái. ........................................................... 10 1.2.2. M ục ti êu c ủa chính sách tỷ giá hối đoái. ...................................................... 10 1.2.3. Các công c ụ của chính sách tỷ giá hối đoái. ................................................. 10 1.3. Vai trò c ủa Chính phủ trong điều h ành t ỷ giá hối đoái. ................................. 12 1.4. Kinh nghi ệm điều h ành t ỷ giá hối đoái của một số nước đang phát triển. ...14 1.4.1. Kinh nghi ệm điều h ành t ỷ giá ở Trung Quốc. .............................................. 14 1.4.2. Kinh nghi ệm điều h ành t ỷ giá ở Thái Lan. ................................................... 16 1.4.3. Kinh nghi ệm điều h ành t ỷ giá ở Malaysia. ................................................... 17 1.5. Nh ững bài h ọc kinh nghiệm cho Việt Nam. ..................................................... 19 K ết luận chương 1 .............................................................................................................. 22 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG ĐIỀU H
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

LA0557 - MC LC DANH M C BNG DANH M C CC CH VIT TT M U 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online