quyet dinh chinh sach co tuc

quyet dinh chinh sach co tuc - Chng trnh Ging dy Kinh t...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình Gi ng d y Kinh t ế Fulbright Phân tích Tài chính Bài gi ng 10 Niên khoá 2006-07 Nguy n Minh Ki u 1 QUY T ĐỊ NH CHÍNH SÁCH C T C C A CÔNG TY M c tiêu Bài này t p trung bàn v quy ế t đị nh th ba, quy ế t đị nh chính sách c t c, trong ba quy ế t đị nh ch y ế u c a tài chính công ty. Đọ c xong bài này b n s hi u đượ c công ty th ườ ng chi tr c t c b ng nh ng hình th c nào, cách th c chi tr c t c ra sao và li u chính sách c t c có tác độ ng gì đế n giá c phi ế u hay không. Ngoài ra, đọ c bài này b n còn hi u thêm công ty nên theo đ u i m t chính sách c t c nh ư th ế nào cho phù h p. 1. CÁC HÌNH TH C TR C T C Thu t ng c t c (dividend) dùng để ch vi c phân ph i l i nhu n ki ế m đượ c t ho t độ ng c a công ty. Còn vi c phân ph i các ngu n l i nhu n khác không ph i l i nhu n ho t độ ng th ườ ng đượ c g i là phân ph i l i nhu n (distribution) thay vì g i là c t c. Công ty th ườ ng tr c t c b ng hình th c chi tr ti n m t (cash dividend), th ườ ng là chi tr m i n ă m m t l n, nh ư ng c ũ ng có th tr nhi u l n trong m t n ă m. Khi chi tr c t c, trên b ng cân đố i k ế toán, kho n m c ti n m t và l i nhu n gi l i c a công ty gi m đ i. Ngoài ra, công ty còn có th tr c t c b ng c phi ế u (stock dividend). Th c ra, tr c t c b ng c phi ế u không ph i là chi tr c t c theo đ úng ngh ĩ a, vì nó không làm cho tài kho n ti n m t c a công ty gi m đ i. Chi tr c t c b ng c phi ế u làm gia t ă ng s c ph n đ ang l ư u hành, theo đ ó, làm gi m đ i giá tr c a m i c ph n. Đ i u này c ũ ng t ươ ng t nh ư tr ườ ng h p chia tách c phi ế u (stock split). Khi công ty chia tách c phi ế u s làm gia t ă ng s c ph n đ ang l ư u hành và m i c ph n bây gi đượ c tham gia chia m t ph n ngân l ư u c a công ty nên giá c phi ế u s gi m đ i. 2. CÁCH TH C CHI TR C T C Quy ế t đị nh v chi tr c t c đượ c đặ t trong tay c a h i đồ ng qu n tr công ty. Vi c chi tr c t c cho c đ ông đượ c ghi nh n vào m t ngày c th . Khi c t c đượ c công b , nó tr thành m t trách nhi m tài chính đố i v i công ty và công ty không th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/29/2011 for the course ECON 201 taught by Professor K during the Spring '08 term at Susquehanna.

Page1 / 9

quyet dinh chinh sach co tuc - Chng trnh Ging dy Kinh t...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online