sedev0207-02

sedev0207-02 - T Ạ P CHÍ PHÁT TRI Ể N KH&CN T Ậ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T Ạ P CHÍ PHÁT TRI Ể N KH&CN, T Ậ P 10, S Ố 02 - 2007 TÁI C Ấ U TRÚC L ƯỚ I PHÂN PH Ố I 3 PHA ĐỂ GI Ả M T Ổ N TH Ấ T Đ I Ệ N N Ă NG B Ằ NG CÁC GI Ả I THU Ậ T META – HEURISTIC Tr ươ ng Quang Đă ng Khoa, Phan Th ị Thanh Bình, Nguy ễ n Minh Hi ế u Tr ườ ng Đạ i h ọ c Bách Khoa, Đ HQG – HCM (Bài nh ậ n ngày26 tháng 01 n ă m 2006) TÓM T Ắ T : Trong h ệ th ố ng đ i ệ n, m ạ ng đ i ệ n phân ph ố i chi ế m 1 t ỉ l ệ t ổ n th ấ t đ áng k ể . Nh ằ m gi ả m hao phí đ i ệ n n ă ng ng ườ i ta áp d ụ ng nhi ề u ph ươ ng pháp nh ư : c ả i t ạ o l ướ i đ i ệ n, đặ t t ụ bù v ớ i dung l ượ ng và v ị trí thích h ợ p v.v… bài báo này đề c ậ p đế n m ộ t ph ươ ng pháp khác để làm gi ả m t ổ n th ấ t là ph ươ ng pháp tái c ấ u trúc. Ph ươ ng pháp tái c ấ u trúc là ph ươ ng pháp tìm ra 1 c ấ u trúc l ướ i t ố i ư u c ủ a m ạ ng đ i ệ n mà có t ổ n th ấ t nh ỏ nh ấ t. Vi ệ c tái c ấ u trúc b ằ ng ph ươ ng pháp c ổ đ i ể n s ẽ đ òi h ỏ i r ấ t nhi ề u th ờ i gian đố i v ớ i m ạ ng đ i ệ n có nhi ề u nút, và không thích h ợ p cho vi ệ c đ áp ứ ng nhanh. Vì v ậ y, trong bài báo này s ẽ đư a ra các gi ả i thu ậ t nhân t ạ o để tìm ki ế m c ấ u trúc t ố i ư u c ủ a h ệ th ố ng phân ph ố i là gi ả i thu ậ t Gen di truy ề n, gi ả i thu ậ t Ki ế n (Ant colony search), đồ ng th ờ i so sánh v ớ i các gi ả i thu ậ t khác nh ư Heuristic, gi ả i thu ậ t luy ệ n kim (Simulated Annealing). Đ i ể m chính c ủ a bài báo là dùng gi ả i thu ậ t Ki ế n k ế t h ợ p v ớ i kinh nghi ệ m c ủ a ng ườ i v ậ n hành để đư a ra hàm đ ánh giá kh ả n ă ng đ óng m ở c ủ a các khóa trên m ạ ng phân ph ố i (membership of switches) để làm cho ph ươ ng pháp tìm ki ế m c ấ u trúc t ố i ư u nhanh h ơ n. 1. T Ổ NG QUAN TÁI C Ấ U TRÚC Theo th ố ng kê c ủ a đ i ệ n l ự c Vi ệ t Nam thì t ổ ng công su ấ t t ổ n th ấ t là 10 – 15% đ i ệ n n ă ng s ả n xu ấ t ra, trong đ ó t ổ n hao trên đườ ng dây t ừ 3 – 5% . Vì v ậ y l ượ ng đ i ệ n t ổ n th ấ t trên đườ ng dây phân ph ố i có giá tr ị l ớ n so v ớ i t ổ ng t ổ n th ấ t đ i ệ n n ă ng. Qua th ố ng kê trên ta th ấ y r ằ ng vi ệ c gi ả m t ổ n th ấ t cho m ạ ng phân ph ố i là vi ệ c làm r ấ t có ý ngh ĩ a, vì ch ỉ c ầ n gi ả m đ i 1% t ổ n th ấ t đ i ệ n n ă ng thì c ũ ng có giá tr ị r ấ t l ớ n. Vi ệ c gi ả m t ổ n th ấ t đ i ệ n n ă ng góp ph ầ n làm giá thành đ i ệ n n ă ng h ạ , và d ẫ n đế n h ạ giá thành các s ả n ph ẩ m khác có s ử d ụ ng đ i ệ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

sedev0207-02 - T Ạ P CHÍ PHÁT TRI Ể N KH&CN T Ậ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online