Thi truong phi tap trung (OTC) o Viet Nam (Huynh The Du - Vu Thanh Tu Anh)

Thi truong phi tap trung (OTC) o Viet Nam (Huynh The Du - Vu Thanh Tu Anh)

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG TRÌNH GI NG D Y KINH T FULBRIGHT TH TR ƯỜ NG PHI T P TRUNG (OTC) VI T NAM Nghiên c u tình hu ng Hu nh Th ế Du V ũ Thành T Anh Tháng 7 n ă m 2005
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ươ ng trình Gi ng d y Kinh t ế Fulbright Th tr ườ ng OTC Vi t Nam Hu nh Th ế Du, V ũ Thành T Anh 2 TH TR ƯỜ NG PHI T P TRUNG (OTC) VI T NAM Vi t nam, Lu t công ty ra đờ i vào n ă m 1990. K t th i đ i m này, các công ty c ph n b t đầ u đượ c thành l p và ho t độ ng. Nh ư ng sau đ ó 10 n ă m, trung tâm giao d ch ch ng khoán đầ u tiên Vi t nam m i đ i vào ho t độ ng. Sau 5 n ă m khai tr ươ ng, tính đế n th i đ i m tháng 6 n ă m 2005, m i có 26 công ty chính th c niêm y ế t t i trung tâm giao d ch ch ng khoán thành ph H Chí Minh. Hay nói cách khác, th tr ườ ng ch ng khoán Vi t Nam th i đ i m này ch ph c v cho 26 công ty. Nh ư ng ngoài, 26 công ty nêu trên, còn hàng nghìn c phi ế u c a các công ty khác đượ c giao d ch trên th tr ườ ng phi t p trung (Over The Counter - OTC). Vi c t n t i th tr ườ ng OTC Vi t Nam là m t th c th khách quan. Nh ư ng câu h i đặ t ra là quy mô, ph ươ ng th c ho t độ ng c a th tr ườ ng OTC Vi t Nam nh ư th ế nào? Đ ây c ũ ng chính là câu h i mà nhóm c a ông Reform – nhóm chuyên gia nghiên c u v h th ng tài chính Vi t Nam đ ang tìm cách tr l i. Sau m t th i gian tìm hi u, nhóm c a ông Reform đ ã đư a ra m t phác th o s ơ b v th tr ườ ng OTC Vi t Nam nh ư sau: Quy mô th tr ườ ng Theo k ế t qu đ i u tra c a T ng c c Th ng kê v th c tr ng doanh nghi p n ă m 2001- 2003, tính đế n cu i n ă m 2002, c n ướ c có 2.829 công ty c ph n. Trong đ ó 557 công ty nhà n ướ c đượ c c ph n hoá, 2.272 công ty c ph n không có v n nhà n ướ c. T ng v n t có c a các doanh nghi p này là 20.937 t đồ ng, g p 20 l n t ng v n đ i u l và 10 l n v n hoá c a các công ty niên y ế t t i th i đ i m đ ó. Tính đế n th i đ i m tháng 6 n ă m 2005, c n ướ c có g n 2000 doanh nghi p nhà n ướ c c ph n hoá và trên 3000 công ty c ph n. T
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/29/2011 for the course ECON 201 taught by Professor K during the Spring '08 term at Susquehanna.

Page1 / 10

Thi truong phi tap trung (OTC) o Viet Nam (Huynh The Du - Vu Thanh Tu Anh)

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online