Trach nhiem xa hoi cua doanh nghiep

Trach nhiem xa hoi cua doanh nghiep - Saigon Times Online...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khách mua sắm ở một siêu thị Saigon Co.op, một trong những doanh nghiệp ñang có chương trình giảm giá ñể chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng. Ảnh: Lê Toàn. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TBKTSG) - Trong bài này, người viết muốn ñề cập ñến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (corporate social responsibility - CSR), một khái niệm quen thuộc trong quản trị kinh doanh, nhưng ñặt trong bối cảnh nền kinh tế ñang gặp khó khăn. Khi lạm phát tăng cao làm chi phí ñầu vào tăng mạnh, các doanh nghiệp thường có xu hướng tăng giá các mặt hàng ñể bảo toàn lợi nhuận. Việc này ñến lượt nó lại khiến cho lạm phát trở nên trầm trọng hơn và càng khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp ñã lựa chọn giải pháp chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng, vì họ hiểu rằng hành ñộng “té nước theo mưa” sẽ khiến nền kinh tế biến ñộng hơn và chính họ là những người bị ảnh hưởng. Ngược lại các hành ñộng vì thị trường, chấp nhận chịu lỗ trước mắt, sẽ ñược thị trường ghi nhận và giành ñược tình cảm của khách hàng.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online