1013minmax - Same anneal ‘ a"‘ rm X 35M m WW2 —...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Same anneal ‘ _ a , . "‘- . rm X 35M m WW2 —- 0.1L}; 16; in W M{W" KW J 1“ {x35 123.9. ‘L Eh all XD I _ ULVIL%}I}J if CmmflL fl H?M;LLPHWW\_ oi um. \ ® m m yam-mm Uta me fix} Ca media/1 Dimmwm- or“ Aumm ed: p: ' J Yj U WW_%):Q — """ ———— -' \ mwmm lfi/ffifi) Finn 'b#4&f/¢'XDF\ M @1040 15% 14Mka 20 Q) Lde yffix) Ql/Qich’rika Em. " M69 JUL'O DD J 11:) {an £5150 L:r_j~} tit/J {II/(3)3”DIB'HKQ-‘LL: . 1‘15} 11:} .J 6!. flu—Em ‘ T‘rflfingfi'fi D . ® fix) 1;} - i flatwfx @fufl. Mir-Lint W dam-an 0% fix) J fie/rt 1 “MIL [fl ml L. +93? rm mini Ska.ng £41. (441E M Hue {3%,4; ) .. an :0 MA wf Him: MWflfi—C H WiMm Mm/fiflu/m 5mm: $1.3 M 510%}ch :: Cl >0 Idiu f” , 3} Ike/Hut}; (Km) (10 figs/1x510 “EEFWITIDH: Th; Lr'LHLL-J, Paint-J of m. ETLLALJTM Mme {L nut 51 wLLn {aw-V51 nil. é: (Ufa xzrxfl :5 Qaww’tfiw {urn—1 mam P MAD/m 751% ft} W rim-L CLWCLL-Q-QLILflx fli'fbf {Hf i ME ' . SH’WW‘“? '9“ WE “Mu-GE '51: Emma: lbw-T15 map MHKrMHfl‘Immfl— . ___. _ 6 To [K] EIMHE u. 11ml} flfvuJflJ M "I {If ,m‘fl'fixija. Enigma?) -[ 95' d-HJ/fl —~ 063‘) 5’1 1.4} may“? mm a“! 1 {muffin-$64.?) W' aft-‘10“?fl‘3K53 FL FTPE'V‘I— ‘51 H’Wj] L'fiattxfi L;er e’fiu‘w‘ruLvfi [1»: 3.; —-=';- +55“; —- at”? .51 c1 Mardan at;er 70hr.) Jud; “m: whylxfirrmw. ! 1 Cr ISL/j L—fiiu‘p flip-:3 Fm l 65] 1ft)” : H11 harujflfiffi ‘ @ fix) = if: C @D {m t #325: {Dal}; zmng-a C-a-M-{ I - ,XL-I-l fl {1&3ij wafH—EL max-:i'm) Ail/9M 'MQwam - Elm/nin- cud-Emit - 511E: f/mfl {a Maude m L+ 4m raw _ m mmwcéflmgx flm {10121155315 rfléf ajfi’ftf'm m u (En-mm ‘ AMW {mmf’mm - "am ELM“ wk ~F’lefiglylnf'tc-HA gig/i {Kflaflfgflpflfipfi' {a an MLJ min I f __ Lb) KO {,4 art-1:41 TF-Laxl {f[xo)>owffi CC? t) +4“;— JLL 9"]: U. J TM J'r‘rflffl/XLURLQ-éj {a 1m finmvhafmlermm {fl [fig-{LEA m "f “haywu/fhfiaJ/Ww- . -.d I; 141+?“ fiWLr-L ¥yffpcfii MM; {tin};- O @I J. 3'19 J {liq-flea @&L:R£flr I'm, -§‘ (30))0 1 “NJ: I _ I; (E) KG 1}: q {muff Wb'l.Lé'{K/[KDJ{_D J 2 #rwmm Ci] "fflfxflj ’ D Mr _ {ff/K) {a {in J 5— M f: 370(51-43'1‘" {'53 - filth Xv 9(9):.FT - {MIJmiL c Wraith Md P70 f )4.) W Etta/1 mi miflw J , (—————— SpME I'DMM'm'rrm-JHL Efxrkmflflgfj 7Q.x):ZzFQ-Jh_¢%y’kmw/firé7féi- E (g fimwflyéfi x1r5-E(xu‘;)d Ag, «fl-“{5} Eg%,m;/m 3"le 51L rm, MW fiLmaai‘tcn I .x; 2‘ H. {I a? '3' . ~ fffi} 3 2—53: IFS [HI-{1:51. w :3 {L42 ML arm—JECJ 931:5? M E13? knit-Lth {-rmZP1-LMIEIJX::I _ (I [5‘ II—D {LJmcLaf‘fm} LE: ) {Then-E; wt rLc Much Hfi_’f{?fl) 5‘3 ) w;— MH-n:£fif”fzml J, 40):: “2+! , Jim-c: u 0 "-—-‘}pfl1‘}:11£:-+£LL Wat-2 F{"l]—_"l é") Fwaife mlrx huh”; LE/flf)=mfitfi)ruuifjmh fimfi Cami {flex mitten) saw 1 ME} :. may—4611a) mm L; #9fa(%11a€!6 fiflflflzrfl Fm : o #3 cdflawfim .5: 1mm =r awgfig um:ch (rm-£1 ma: f wwwncw: r WM 5;: Magma) *4) flat mEfim—E FM rafEi-i'km Q“) Fiat 11W fi:0}zm- Ga) i flag; mi m): c- {1‘ 'J (for HQ», (341chme if 1L: (PM) = which? via-twin") = f Km) : m-hiznh-Cfihfi.) 7- 11 FE é—-‘ ML HM) EMmeflmffi'fif) : Z/fizm . w Hm“ - HWW} :MIWLH + wLWq) I H J1 ‘ ‘ a " h HQ -: ~+ (“H-*w'JE-f') in: -NE( N011 J J Mlflfi :9 1; I1 iflmfif?flm-L zflimn 15 {fl MQKH’H 1; ME mo 41' 1Q : : ‘L H {”£'&D:fi b; . W Inn {My CML {New Exofmc. W m drum 53-33:: [ft] Li f r11?l mast. fit-“Ni “Lutr‘r F__fi____ (M mm 6] FRI-mi {mi-4:} LnuJ min-1} mam-L Eafif’fi odfafl ffifli mm d? , ’Fb‘} = 31K!er Wag-42x $3 m ‘Hufi' L-fifi/mi H3; xi” 5m»; -; gmfl M Mfg—Wiqmwg; a W M M air-aha ma mafi— Mani:pr . 1,: u“ dam-£990 , m .. . :. k “RAJ- f—afi" r?” JHJJLa-u : Hm flzfi Mon; 9; = 4 L2. aim Wai- MEM w: m emu mm {m ; a {—3]“*+L+{—31L2L~'af+‘a = +30 (“wire 79'; — , {no {,3 “my; mawmgfl am). I; ma Mr.»th mg M“ WILL-i. Malt}. flint? @13an 12:3 I)" 30 J. {Di} HDMLMW W mm it Mum .w Mk4 m: whim .51 “3 4:15;; L;- w (:9 Liz—m E 1 " {fix} 1|2K5+l232'-2Ll-x : {ExCKZJrX-EJmMDMJW'J :‘Jf’hjtb fax: raj—2,1 I War: m we 1: f“ “amt” L; Mfiwx Timon “no cfifficazpmfiti a? Firm) INL w—xw-L 1m: ifmt/ffi’rddanifi-CJ * a C 11W» FLO/f! J; m .fiifiéflfimmfi Jmm 1‘ {Erm- [ft/1319! 3’13; {xi-{13th gamut; :ijfbfi) : 3€x142iFXFEL+ '5 écc/fimtéf’r‘f- f-H’Hm mfifikd W (1% .ffli'n) : : fif- 53 xzo 1.3: a {rmij DWEer : ww- 4mm, : :3; pg :11:—2L'a a Jami-m“ {NU} 1‘ 3E,#ZL1_lL} 235:2!05? 21:11,," q (r: a! min, {41-1) — 3{—2_)L*+H{Jl}3~—l?['3”}24 _% = *Zfi 1C {a}: . 2 H I) : am‘M-uf-Iw) +3 : - 2. Thug 1: —1 J waflr %(—z} :rsz uh Hfljé-{Jmflj MM Km ~- —- ?—. 3,5. 3 fl: 1541ch ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/04/2011 for the course MATH 1013 taught by Professor Zeto during the Summer '10 term at York University.

Page1 / 9

1013minmax - Same anneal ‘ a"‘ rm X 35M m WW2 —...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online