drw0002.drw - #UGC:2 DRAWING 1364 660 0 1 1 15 2700 2006010...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: #UGC:2 DRAWING 1364 660 0 1 1 15 2700 2006010 000007eb \ #- VERS 0 0 \ #- HOST \ #- LINK \ #- DBID \ #- REVS 0, \ #- RELL 0, \ #- UOBJ_ID 1256851175 1996771603 1905397178 \ #- MACH \ #- CMNM 00bdrw0002.drw \ #-END_OF_UGC_HEADER #P_OBJECT 6 @P_object 1 0 0 1 -> @depend 2 0 1 2 [6] 2 2 @model_name 3 10 3 3 PLATFORM @model_type 4 1 3 4 1 @revnum 5 1 3 5 177 @bom_count 6 1 3 6 1 @dep_type 7 1 3 7 4 @stamp 8 0 3 8 @major_vers 9 0 4 9 @vers 10 1 5 10 0 @alias_name 11 10 5 11 @minor_vers 12 0 4 12 @vers 13 1 5 13 0 @reason 14 10 3 14 2 2 3 3 BOTTOM_PLATE 3 4 2 3 5 181 3 6 1 3 7 -1 3 8 4 9 5 10 0 5 11 4 12 5 13 0 3 14 2 2 3 3 SUPPORT_BAR 3 4 2 3 5 146 3 6 1 3 7 -1 3 8 4 9 5 10 0 5 11 4 12 5 13 0 3 14 2 2 3 3 TOP_PLATE 3 4 2 3 5 229 3 6 1 3 7 -1 3 8 4 9 5 10 0 5 11 4 12 5 13 0 3 14 2 2 3 3 SKIRT 3 4 2 3 5 301 3 6 1 3 7 -1 3 8 4 9 5 10 0 5 11 4 12 5 13 0 3 14 2 2 3 3 ES100_SPRING_2009 3 4 33 3 5 48 3 6 1 3 7 16 3 8 4 9 5 10 0 5 11 4 12 5 13 0 3 14 @dep_db 15 0 1 15 -> @usr_rev 16 0 1 16 [1] 2 16 @name 17 10 3 17 TPSN102032UR @mod_time 18 0 3 18 @tm_sec 19 1 4 19 37 @tm_min 20 1 4 20 22 @tm_hour 21 1 4 21 21 @tm_mday 22 1 4 22 29 @tm_mon 23 1 4 23 9 @tm_year 24 1 4 24 109 @action 25 1 3 25 1000 @comment 26 10 3 26 Hostname: 'TPSN102032DT' @rel_level 27 10 3 27 @rev_string 28 10 3 28 @revnum_std 29 1 1 29 9 @flag 30 1 1 30 0 @name 31 10 1 31 NULL @inst_hidden 32 1 1 32 0 @old_name 33 10 1 33 NULL @appl_data 34 0 1 34 NULL @ver_key 35 0 1 35 NULL @last_read 36 1 1 36 -1 #END_OF_P_OBJECT #Pro/ENGINEER TM Wildfire 3.0 (c) 2006 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. F000 #UGC_TOC 1 8 81 17############################################################## ND:0:Model_J03 343 978 1 1364 18 3 8374 2d86#################################### Dwg_Models cbb 34 1 1364 9 -1 0ef2 4432######################################### Dwg_MasterRep cef 36 1 1364 9 -1 100a 4278###################################### Dwg_Drawing d25 2d82 1 1364 9 -1 a69e faba###################################### IndentTag 3aa7 6bd 1 1364 11 -1 4ae0 e909####################################### FeatRefData 4164 73 1 1364 11 -1 3126 497d###################################### ################################################################################ ################################################################################ #ND:0:Model_J03 #ý# #&&QÃä#<~àiÃ#ä¡2ræ¤y㦡(#.`&#QÆÍY7dÒ¸9S± ##-p&øáãà´'A ´(âÄYw"n#²y#§ #&lÜÌÑá#¦L[#ÑС#GÇ&#sÆ )Ó¢Ì##?ç¼ #ÇÅ#9g&j]óhcÎ&e^hü#tèË&3h UÊÔ)T©Tb#ÛõkØd;~ VíB¶xæ&&»´é!;w]ÜKÁ#¬ #0b¼ÀÒ&Éh¨SÃ##*#qdÅt#C&LùdeÌY9{¾#¦EÈ9tÂt,#líU4pN7~| Ç##:c\xl#Ø#H&sZ_ûñÂ÷XÞBëÜ9Ó¡¸ÓáÅ>'&³<¤&7#ÏlDUõ¯#8c^ ´)3gN&3h¯ëØ#çÍ#:r########e&ñSw©#g#rʽPÞy"©ç×XîÁ'#}öáÇ##D½Eõ#B|&ÇU TìäSD:Ð&#O#e·&#Ê¢&Ü~ýÑáB#mÀÁU#n&Ë##m| T##_¨#ÃdMø#¤#C~&D###1ß#rüFõW#¦QâUe¤¨]#,&çbqüù7c&7æ¸cYd&Q##s#9¤#EªÉ&&PEi&W_ 9uôL#äD#òù@!#w\#- <¼ðg #Q&¥ v¡ê(O#NQ&#L ¢u£#eØáD#mø&C¢ýz...
View Full Document

This note was uploaded on 09/04/2011 for the course ES 100 taught by Professor Dr,ziang during the Spring '11 term at Montgomery College.

Page1 / 42

drw0002.drw - #UGC:2 DRAWING 1364 660 0 1 1 15 2700 2006010...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online