es100_spring_2009.frm

es100_spring_2009.frm - #UGC:2 DWGFORM 1364 660 0 1 1 15...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: #UGC:2 DWGFORM 1364 660 0 1 1 15 2700 2006010 0000052c \ #- VERS 0 0 \ #- HOST \ #- LINK \ #- DBID \ #- REVS 0, \ #- RELL 0, \ #- UOBJ_ID 1233351433 1777468539 517294063 \ #- MACH _Windows \ #-END_OF_UGC_HEADER #P_OBJECT 6 @P_object 1 0 0 1 -> @dep_db 2 0 1 2 -> @usr_rev 3 0 1 3 [2] 2 3 @name 4 10 3 4 ZHANG @mod_time 5 0 3 5 @tm_sec 6 1 4 6 15 @tm_min 7 1 4 7 46 @tm_hour 8 1 4 8 21 @tm_mday 9 1 4 9 30 @tm_mon 10 1 4 10 0 @tm_year 11 1 4 11 109 @action 12 1 3 12 1000 @comment 13 10 3 13 Hostname: 'ZHANG280' @rel_level 14 10 3 14 @rev_string 15 10 3 15 2 3 3 4 RVSEWC0816UR 3 5 4 6 42 4 7 55 4 8 14 4 9 8 4 10 8 4 11 109 3 12 1000 3 13 Hostname: 'RVSEWC0816LT' 3 14 3 15 @revnum_std 16 1 1 16 46 @flag 17 1 1 17 0 @name 18 10 1 18 NULL @inst_hidden 19 1 1 19 0 @old_name 20 10 1 20 NULL @appl_data 21 0 1 21 NULL @ver_key 22 0 1 22 NULL @last_read 23 1 1 23 -1 #END_OF_P_OBJECT #Pro/ENGINEER TM Wildfire 3.0 (c) 2006 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. F000 #UGC_TOC 1 8 81 17############################################################## ND:0:Model_J03 343 472 1 1364 18 2 19fe 78f8#################################### Dwg_Drawing 7b5 25db 1 1364 9 -1 6bda 5ea7###################################### IndentTag 2d90 6a7 1 1364 11 -1 4e9b 398e####################################### FeatRefData 3437 74 1 1364 11 -1 351e 4460###################################### ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ #ND:0:Model_J03 #&# ##¼a#ë##?ð´a#ÂN#9sÒ¼qÓCD #0D&(ãfÌ#2iÜ&¡X&_&#8DüðapÊR PZ#qbEG#7 Ù¼&S#DB6næèhù2æL:hèÐ&£ãÅU9cÐ#i#f&#&sÞ&&ãâ&Ç3N³Ây±#§Î2/2ú#*Ô %LwC&¢]ÚôiÔ©U¯&åê#¬Ö±#=&ü$VáZ<sÈÄUÊôÅ#Ç.îÌØûU# #1^`iÂd T©a#ÿ z8&â¹&#G&ü¢òåÌ&;ÛÓ#ä#:a8' ½vL#8¦#;¾ã##&1.:¶ùÛñcÈ9¬-ÏxÑ[ìî uî&i#¼©pâÆ¡¿Q#ÒÌm&g@& ÅêW#&1/Ú£Q3'Ìo³ÖuÀ&óæ##9e########gøÄ#jÃ#w\r/ ²g^Héõ%V{ïÅ7_}÷ÄÃPnͤ&##åa! #:õ#²#tä±#EØi§Crß#§#&t¸&F#p°áo#dÜHF##&ÁÆ#jÀ Y#=þ¨&&_¤!&& DÈ7&#¾ÑÑÛ¥i\hb#(f×Æ/âµHÜ~ýÉHª&8êÈ##d&#Ç#@ é#'i²ÑäSP#×Õ#GÎ&ä&#9#F|>È#Re_Ì«&`_´/##/ø ¨AT\é&#r´Áh¤;Y8E#b`z&&R&a6#u´á# 60#ꨭZøÂ&OFÙ&&V8&&#i&A&#þÕQ#ªµB6®¯L·¹Q&#å:#²V&(B&[²hà&0ïYªº fz&æ°m#Yd ';á¸Qoòá'¤wÅ&&,¹ËbXÔ#:&!Û#aäá)E&¬#»#ö^¹# ]»ð/«à#;®²#B!ï&eÐáв¤5&å³ZrÙ&&/&9ãµeâø###Çç°#ݺ 0½mLÑ°¹z¢kÐÉ Ün[ïÆ;o½÷_·ï¾ýî´E #[&&Ãm0[¢³ÐZ&1&1nLf&#& & rÃ#w ³ÈUç¹'a°á«ÑWf©¢´àeÜô&ØzlG×¾&l#Ûe°¼µAo{ÍSÄGO&4Ù.2míÓ:~±¶Ý%Oát#u·µË<|Dç©&:þ¤¦þ 6°A/ $^#¿opÊF#E¬·FNnøÐB #&#`#]1ßÔj'vÇd|#2Õ$#)ÙÕÄ7iwÜ&C±&L...
View Full Document

This note was uploaded on 09/04/2011 for the course ES 100 taught by Professor Dr,ziang during the Spring '11 term at Montgomery College.

Page1 / 33

es100_spring_2009.frm - #UGC:2 DWGFORM 1364 660 0 1 1 15...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online