{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

[dongcok51bkhn]Ve do thi trong Excel 2007 - Copy

[dongcok51bkhn]Ve do thi trong Excel 2007 - Copy - H ng d n...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H ướ ng d n v ñồ th trên Excel 2007 Tài li u ñượ c s ư u t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 1 L ư u truy n trên di n ñ àn http://dongcok51bkhn.tk Nh p môn ñồ th trên Excel và các d ng ñồ th c ơ b n Gi i thi u v ñồ th trong Excel Đồ th giúp trình bày các s li u khô khan b ng vi c v thành các hình nh tr c quan, d hi u. Đồ th ñượ c liên k ế t v i d li u c a nó trong b ng tính, do ñ ó khi thay ñổ i d li u c a nó trong b ng tính thì l p t c ñồ th s thay ñổ i t ươ ng ng theo. Trong Excel 2007 vi c v ñồ th ch ư a bao gi d dàng và ñẹ p nh ư bây gi . Excel có r t nhi u ki u ñồ th khác nhau ph c v cho nhi u m c ñ ích khác nhau c a r t nhi u lo i ñố i t ượ ng s d ng b ng tính, chúng ta s cùng nhau khám phá th ế gi i ñồ th c a Excel trong bài h c này. B n có th quy ế t ñị nh n ơ i ñặ t ñồ th c a Excel trong b ng tính theo m t trong hai d ng sau: · Đặ t ñồ th trong worksheet (hay còn g i là Embedded chart) và · Đặ t ñồ th thành m t ChartSheet Để chuy n ñổ i qua l i gi a hai d ng l ư u tr này ta làm nh ư sau: Ch n ñồ th | Chart Tools | Design | Location | Move Chart. · N ế u là Embedded chart thì b n ch n tên sheet t i Object in và nh n nút OK . · N ế u là Chart Sheet thì b n nh p tên cho sheet t i h p New sheet và nh n nút OK. Hình 1.1: Ch n n ơ i ñặ t ñồ th
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
H ướ ng d n v ñồ th trên Excel 2007 Tài li u ñượ c s ư u t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 2 L ư u truy n trên di n ñ àn http://dongcok51bkhn.tk 1.1. Các b ướ c v và tùy bi ế n ñồ th Phần này trình bày các bước vẽ ñồ thị từ một bảng số liệu cho trước và tùy biến một số tùy chọn của ñồ thị . B ng bên d ướ i là s li ệu kết quả nghiên cứu về sự thỏa mãn của các nhóm khách hàng phân theo ñộ tuổi. Nếu chúng ta dùng bảng kết quả này ñể báo cáo cũng không có vấn ñề gì, tuy nhiên báo cáo sẽ sinh ñộng và thuyết phục hơn nếu chúng ta biến các con số này thành ñồ thị ñể kế t qu nghiên c ứu ñược nhìn thấy một cách trực quan h ơ n. Hình 1.2: Bảng số liệu nghiên cứu Th c hành theo các b ướ c sau: B ướ c 1 : Chọn vùng dữ liệu A3:D9, chọn luôn các nhãn của các cột .
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}