[dongcok51bkhn]Ve do thi trong Excel 2007 - Copy

[dongcok51bkhn]Ve do thi trong Excel 2007 - Copy - H ướ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: H ướ ng d ẫ n v ẽ ñồ th ị trên Excel 2007 Tài li ệ u ñượ c s ư u t ầ m c ủ a tác gi ả Tr ầ n Thanh Phong 1 L ư u truy ề n trên di ễ n ñ àn http://dongcok51bkhn.tk Nh ậ p môn ñồ th ị trên Excel và các d ạ ng ñồ th ị c ơ b ả n Gi ớ i thi ệ u v ề ñồ th ị trong Excel Đồ th ị giúp trình bày các s ố li ệ u khô khan b ằ ng vi ệ c v ẽ thành các hình ả nh tr ự c quan, d ễ hi ể u. Đồ th ị ñượ c liên k ế t v ớ i d ữ li ệ u c ủ a nó trong b ả ng tính, do ñ ó khi thay ñổ i d ữ li ệ u c ủ a nó trong b ả ng tính thì l ậ p t ứ c ñồ th ị s ẽ thay ñổ i t ươ ng ứ ng theo. Trong Excel 2007 vi ệ c v ẽ ñồ th ị ch ư a bao gi ờ d ễ dàng và ñẹ p nh ư bây gi ờ . Excel có r ấ t nhi ề u ki ể u ñồ th ị khác nhau ph ụ c v ụ cho nhi ề u m ụ c ñ ích khác nhau c ủ a r ấ t nhi ề u lo ạ i ñố i t ượ ng s ử d ụ ng b ả ng tính, chúng ta s ẽ cùng nhau khám phá th ế gi ớ i ñồ th ị c ủ a Excel trong bài h ọ c này. B ạ n có th ể quy ế t ñị nh n ơ i ñặ t ñồ th ị c ủ a Excel trong b ả ng tính theo m ộ t trong hai d ạ ng sau: · Đặ t ñồ th ị trong worksheet (hay còn g ọ i là Embedded chart) và · Đặ t ñồ th ị thành m ộ t ChartSheet Để chuy ể n ñổ i qua l ạ i gi ữ a hai d ạ ng l ư u tr ữ này ta làm nh ư sau: Ch ọ n ñồ th ị | Chart Tools | Design | Location | Move Chart. · N ế u là Embedded chart thì b ạ n ch ọ n tên sheet t ạ i Object in và nh ấ n nút OK . · N ế u là Chart Sheet thì b ạ n nh ậ p tên cho sheet t ạ i h ộ p New sheet và nh ấ n nút OK. Hình 1.1: Ch ọ n n ơ i ñặ t ñồ th ị H ướ ng d ẫ n v ẽ ñồ th ị trên Excel 2007 Tài li ệ u ñượ c s ư u t ầ m c ủ a tác gi ả Tr ầ n Thanh Phong 2 L ư u truy ề n trên di ễ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/05/2011 for the course ECO 103 taught by Professor Mary during the Spring '11 term at FH Joanneum.

Page1 / 24

[dongcok51bkhn]Ve do thi trong Excel 2007 - Copy - H ướ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online