CHUONG I - SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương NỘI DUNG CHƯƠNG I I HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I I HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 1. Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược 2. Pháp xâm lược Việt Nam 3. Các chính sách cai trị của thực dân Pháp => Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX a, Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA GV: Trần Hoàng Hạnh Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc Khoa Đại cương 1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX b, Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin - Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản. - Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX c, Tác động của cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế cộng sản - Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”. - Quốc tế Cộng sản: Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và chỉ đạo về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp - Chính sách cai trị của thực dân Pháp Ph¸p tÊn c«ng ®µ N½ng (31/8/1858) (31/8/1858) GV: Trần Hoàng Hạnh KhÈu sóng thÇn c«ng cña KhÈu Nhµ NguyÔn Nhµ Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp - Chính sách cai trị của thực dân Pháp ViÖt Nam trë thµnh thuéc ®Þa cña Ph¸p cña Nhµ NguyÔn ký víi Ph¸p GV: Trần Hoàng HạPat¬nèt ®iÒu -íc nh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước 2. a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp - Chính sách cai trị của thực dân Pháp Cai trÞ trùc tiÕp Duy tr× triÒu ®×nh vµ hÖ thèng chÝnh quyÒn PK lµm tay sai B¶o Đ¹i B¶o Toµn quyÒn Ph¸p Anbe Xar« Kh¶i ĐÞnh Đång Kh¸nh GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp - Chính sách cai trị của thực dân Pháp Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam giữ nhiều Nhà người Việt Nam yêu nước GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp - Chính sách cai trị của thực dân Pháp CHIẾM RUỘNG ĐẤT LẬ P ĐỒN ĐIỀN TRỒNG LÚA VÀ CAO SU GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp - Chính sách cai trị của thực dân Pháp PHÁT PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CHO KHAI THÁC GV: Trần Hoàng Hạnh Nhà máy xe lửa Trường Thi Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp - Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam C¸c giai cÊp trong x· héi C¸c GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp - Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam DTVN ĐQXL NDVN ĐCPK THUỘC ĐỊA C¸c m©u thuÉn c¬ b¶n trong x· héi ViÖt Nam thêi thuéc Ph¸p Ph¸p PHIM “TÌNH CẢNH CỦA NHÂN DÂN THUỘC ĐỊA” GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước b, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Ba §×nh Ba B·i SËy B·i H-¬ng Khª C¸c cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu trong phong trµo CÇn V-¬ng (1885 – 1896) Phan §×nh Phïng Vua Hµm Nghi – Ng-êi khëi x-íng trµo CÇn V-¬ng L·nh tô khëi nghÜa H-¬ng Khª phong Cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu nhÊt cña phong trµo GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước b, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Khởi nghĩa Yên thế bị đàn áp Hào công sự của khởi nghĩa Yên Thế Căn cứ Đề Thám Lãnh tụ của phong trào Yên Thế ­ Hoàng Hoa Tham GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước b, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX GV: Trần Hoàng Hạnh Chân dung nhà yêu nước Phan Bội Châu (1867 – 1940) Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước b, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nhµ yªu n-íc Phan Chu Trinh Nhµ (1872 – 1926) GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Ngµy 5/6/1911, t¹i bÕn c¶ng Nhµ Rång, ng-êi thanh niªn yªu n-íc NguyÔn TÊt Thµnh ®· lªn chiÕc tµu bu«n cña Ph¸p (Latuts¬ T¬rªvin) sang ph-¬ng T©y sang t×m ®-êng cøu n-íc. t×m GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Phong Trước năm 1925 Các hình thức đấu tranh của công nhân trong giai đoạn tự phát GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Phong Sau năm 1925 ĐỒNG CHÍ TÔN ĐỨC THẮNG (ẢNH CHỤP LÚC Ở PHÁP) GV: Trần Hoàng Hạnh TÔN ĐỨC THẮNG TÔN NGƯỜI SÁNG LẬP RA CÔNG HỘI ĐỎ SÀI GÒN Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Phong Sau năm 1925 Mét sè cuéc ®Êu tranh tiªu biÓu GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Phong Sau năm 1925 GV: Trần Hoàng Hạnh S¬ ®å c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng nh©n ViÖt Nam tõ 1918 - 1929 phong Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước Phong theo khuynh hướng vô sản: Sau năm 1925 “Là quả trứng từ đó nở ra con chim non cộng sản” Hội VN cách mạng thanh niên (6/1925) Cộng sản đoàn (2/1925) Tâm tâm xã (1923) Tâm GV: Trần Hoàng Hạnh NguyÔn ¸i Quèc thêi kú ho¹t NguyÔn Quèc ®éng ë Trung Quc - Ng-êi s¸ng lËp tæ chøc thanh niªn s¸ng Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Phong Sau năm 1925 NguyÔn ¸i Quèc Quèc GV: Trần Hoàng Hạnh Lª Hång S¬n Lª Hå Tïng MËu Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Phong Sau năm 1925 GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Phong Sau năm 1925 NguyÔn V¨n Cõ lµm ë má than M¹o Khª lµm GV: Trần Hoàng Hạnh Ng« Gia Tù Ng« lµm c«ng nh©n khu©n v¸c ë Sµi Gßn v¸c NguyÔn ®øc C¶nh NguyÔn øc xuèng H¶i Phßng xuèng Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra Kh¸ch s¹n T©n Hoµ ®-êng Bonard (nay lµ sè 88 ®-êng Lª Lîi, thµnh phè Hå ChÝ Minh) t¹i phßng sè 5 lµ n¬i diÔn ra Đ¹i héi Kú thµnh bé cña Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn Nam Kú năm 1928. GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam Ng«i nhµ sè 5D, Hµm Long, Hµ Néi - N¬i thµnh lËp Chi bé Céng s¶n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam 3/1929 ®Çu GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam Ng«i nhµ sè 312, Kh©m Thiªn, Hµ Néi - N¬i thµnh lËp ®«ng D-¬ng céng s¶n ®¶ng ë «ng ¶ng B¾c Kú ngµy 17/6/1929 B¾c GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra “Phong c¶nh kh¸ch lÇu” Phong N¬i thµnh lËp An nam céng s¶n ®¶ng ë Nam Kú GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra “Những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách mệnh đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng viên Tân Việt cách mệnh đảng, toàn thể thợ thuyền, dân cày và lao khổ biết rằng chúng tôi chính thức thành lập ra Đông Dương Cộng sản liên đoàn” (Trích dẫn nội dung của bản Tuyên đạt năm 1929, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, tập 1, tr.404) GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ®«ng D-¬ng «ng CS® CS An Nam CSĐ CS ®«ng «ng d-¬ng -¬ng CSL ® CSL Møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam 1929 GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 1. Hội nghị thành lập Đảng 1. a) Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam ( sv tự nghiên cứu) b) Thảo luận xác định và thông qua các văn kiện của Đảng (sv tự nghiên cứu) GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2. GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Ch¸nh c-¬ng v¾n t¾t cña ®¶ng “….nªn nªn chñ tr-¬ng lµm t- s¶n d©n quyÒn c.m vµ thæ ®Þa c.m ®Ó thæ ®i tíi x· héi céng s¶n… ®i …B - VÒ ph-¬ng diÖn chÝnh trÞ thì: a) ®¸nh ®æ ®Õ quèc chñ nghÜa ¸nh Ph¸p vµ bän phong kiÕn Ph¸p a) Lµm cho n-íc Nam ®-îc hoµn Lµm toµn ®éc lËp. toµn b) Dùng ra chÝnh phñ c«ng n«ng Dùng binh. binh. c) Tæ chøc ra qu©n ®éi c«ng Tæ n«ng….” n«ng….” - Văn kiÖn ®¶ng toµn tËp, NXB CTQG, ¶ng Hµ Néi, 1998, T.2 - 1930, tr.2 - TrÝch dÉn mét sè néi dung cña C-¬ng lÜnh ®Çu tiªn TrÝch GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2. Những nội dung c ơ b ản c ủ a Cương lĩnh chính trị đầu tiên GV: Trần Hoàng Hạnh PHIM VỀ CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN Khoa Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2. - Phương hướng chiến lược và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” Về Chính trị: Đánh đổ ĐQCN Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông. GV: Trần Hoàng Hạnh Về kinh tế: tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của bọn đế quốc giao cho chính phủ công nông binh; thu hết ruộng đất của công chia cho dân cày nghèo, .... Về Văn hoá- xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức nam nữ được bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hoá. Khoa Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2. - Lực lượng cách mạng Đảng chủ trương tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân, nông dân và dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông, tiểu TS đi về phe g/c vô sản. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ. GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - Lãnh đạo cách mạng “Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng” GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - Quan hệ với phong trào cách mạng thế giới GV: Trần Hoàng Hạnh Mét sè thµnh viªn cña Quèc tÕ céng s¶n Khoa Đại cương Thảo luận: Tại sao nói cương lĩnh đầu tiên của Đảng là cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn? GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng “Đảng đã cho ta một mùa xuân” GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Quèc kú Quèc ®¶ng kú GV: Trần Hoàng Hạnh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh – Ng-êi s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn §¶ng ta Ng-êi (1890- 1969) Khoa Đại cương 3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Kh¸i qu¸t vÒ sù ra ®êi cña жng Kh¸i GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương 3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Ý nghĩa Cương lĩnh: 1 Đáp ứng được yêu cầu cơ bản và cấp bách của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại lịch sử mới. GV: Trần Hoàng Hạnh 2 Trở thành ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng, toàn dân. 3 Thể hiện sự nhận thức, vận dụng đúng đắn Chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Khoa Đại cương 3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng PHIM “QUÁ TRÌNH PHIM THÀNH LẬP ĐẢNG” GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương GV: Trần Hoàng Hạnh Khoa Đại cương ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online