tong quan quan tri n guon nhan luc

tong quan quan tri n guon nhan luc - T ổ ng quan v ề qu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T ổ ng quan v ề qu ả n tr ị ngu ồ n nhân l ự c - 1 CH ƯƠ NG I T Ổ NG QUAN V Ề QU Ả N TR Ị NGU Ồ N NHÂN L Ự C I. CH Ứ C N Ă NG QU Ả N TR Ị NGU Ồ N NHÂN L Ự C 1. Khái ni ệ m và các l ĩ nh v ự c c ủ a qu ả n tr ị ngu ồ n nhân l ự c Để đ i đế n đị nh ngh ĩ a v ề qu ả n tr ị ngu ồ n nhân l ự c, đ i ề u chính là tìm hi ể u các nhà qu ả n tr ị ngu ồ n nhân l ự c th ự c hi ệ n các ch ứ c n ă ng ch ủ y ế u nào và ý ngh ĩ a c ủ a vi ệ c th ự c hi ệ n các ch ứ c n ă ng này nh ư th ế nào đố i v ớ i t ổ ch ứ c. V ớ i cách ti ế p c ậ n này, chúng tôi s ử d ụ ng đị nh ngh ĩ a “Qu ả n tr ị ngu ồ n nhân l ự c là thi ế t k ế các chính sách và th ự c hi ệ n các l ĩ nh v ự c ho ạ t độ ng nh ằ m làm cho con ng ườ i đ óng góp giá tr ị h ữ u hi ệ u nh ấ t cho t ổ ch ứ c, bao g ồ m các l ĩ nh v ự c nh ư ho ạ ch đị nh ngu ồ n nhân l ự c, phân tích và thi ế t k ế công vi ệ c, chiêu m ộ và l ự a ch ọ n, đ ánh giá thành tích, đ ào t ạ o và phát tri ể n, thù lao, s ứ c kho ẻ và an toàn nhân viên, và t ươ ng quan lao độ ng,,..”. Các ho ạ t độ ng qu ả n tr ị ngu ồ n nhân l ự c nh ư th ế nào tu ỳ thu ộ c vào quy mô và nhu c ầ u c ủ a t ổ ch ứ c. Qu ả n tr ị ngu ồ n nhân l ự c đượ c phân thành các ho ạ t độ ng: ¾ Ho ạ ch đị nh ngu ồ n nhân l ự c Quá trình ho ạ ch đị nh nh ằ m đ áp ứ ng nhu c ầ u ngu ồ n nhân l ự c cho t ổ ch ứ c trong b ố i c ả nh tác độ ng c ủ a các y ế u t ố môi tr ườ ng kinh doanh. Quá trình ho ạ ch đị nh bao g ồ m d ự báo nhu c ầ u ngu ồ n nhân l ự c và phát tri ể n các ch ươ ng trình nh ằ m đả m b ả o s ự s ẵ n sàng v ề s ố l ượ ng c ủ a các lo ạ i và v ớ i ch ấ t l ượ ng mong mu ố n v ề ngu ồ n nhân l ự c cho t ổ ch ứ c ở đ úng n ơ i và vào đ úng lúc. Qu ả n lý m ộ t t ổ ch ứ c ph ụ thu ộ c vào các tình hu ố ng có th ể có trong t ươ ng lai v ề nhu c ầ u ngu ồ n nhân l ự c, y ế u t ố nhân kh ẩ u h ọ c, tình hình n ề n kinh t ế , s ự thay đổ i v ề công ngh ệ , m ứ c thành công c ủ a tuy ể n d ụ ng, xác l ậ p l ạ i m ụ c tiêu hay tình hu ố ng c ủ a chi ế n l ượ c công ty. ¾ Phân tích và thi ế t k ế công vi ệ c Phân tích công vi ệ c là quá trình thu th ậ p, phân tích và s ắ p x ế p m ộ t cách h ệ th ố ng thông tin v ề đặ c đ i ể m m ộ t công vi ệ c c ụ th ể . Phân tích công vi ệ c là công c ụ c ơ s ở cho thi ế t l ậ p h ệ th ố ng ch ọ n l ự a và ch ươ ng trình hu ấ n luy ệ n và đả m b ả o r ằ ng h ệ th ố ng đ ánh giá và thù lao...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

tong quan quan tri n guon nhan luc - T ổ ng quan v ề qu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online