Vô d_ng tình thánh

Vô d_ng tình...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Vô d ụng t ình thánh Tác gi ả : Minh Tinh Ngu ồn : Tàng thư viện Convetor : Meoconlunar Văn án Tiêu Kh ải Phong, một nam nhân ti êu sái anh tu ấn, ngọc thụ lâm phong không những thế còn là m ột luật sư cực k ì n ổi tiếng Th ế nhưng lại bị đối tác, đồng thời cũng l à b ạn tốt nhất Kiều Dịch Luân lừa, biến th ành người vô sản, không nhà để về? Không nói cái gì c ũng phải t ìm th ấy Dịch Luân c ùng v ới nữ nhân phản bội Giang Tâm Linh kia, Cho dù tìm không th ấy, lấy lui l àm ti ến t ìm em gái c ủa Giang Tâm Linh trả th ù c ũng gi ống nhau! May m ắn, danh xưng “t ình thánh” c ủa anh không phải là hư danh, Anh t ự tiện quyết định ở lại nh à c ủa cô, cô cũng giống như một tiểu bạch thỏ không dám nói m ột câu, Đương nhiên, hành động của anh như vậy thực l à vô s ỉ, Nhưng cũng thật kỳ quái, l òng d ạ của cô c ùng ch ị cô ho àn toàn không gi ống nhau, Có th ể nói cô chính là đại biểu của những người quá đơn thuần th ành ra ngu ng ốc, Ý mu ốn báo th ù c ủa anh hừng hực như lửa khi gặp cô lại ho àn toàn vô d ụng, chuyển thành ánh sáng c ủa t ình yêu, Sau đó, mỗi lần chạm v ào cô c ũng có thể khơi lên ngọn lửa t ình d ục trong l òng anh…… Tr ời ơi, ai tới nói cho anh bi ết rốt cuộc l à nên báo thù hay b ỏ qua tất cả để y êu cô? M ặc kệ, trước hết phải khiến cô y êu anh ………….. M ở đầu “Ô ô ô ──” “Ô ô ô ──” Th ật sự l à b ực m ình quá! R ốt cuộc là ai đang khóc, muốn y ên t ĩnh cũng không được? Trên cành cây, m ột bé trai mười tu ổi đang nằm, vẻ mặt không ki ên nh ẫn chửi nhỏ một ti ếng. Th ời gian này hàng năm, cậu không thích phải đến thăm b à n ội ở miền nam bởi v ì các bác luôn thích xem c ậu như món đồ chơi tra tấn đến tra tấn đi, hơn nữa họ c òn thích hôn c ậu, đem nước miếng để lại đầy tr ên m ặt cậu, thật l à ghê mu ốn chết! Còn có bà n ội, mỗi lần thấy cậu liền thích hỏi đông hỏi tây, buồn cười nhất l à c ậu năm nay ch ỉ mới 12 tuổi, b à n ội thế nhưng lại hỏi cậu đ ã có b ạn gái chưa? Ánh m ắt nói l ên bà là mu ốn giúp cậu t ìm m ột cô dâu nuôi từ bé, th ật sự l à hù ch ết cậu ! Được rồi! Cậu biết người ở tuổi giống b à mu ốn ôm chắt cũng l à chuy ện b ình th ường, nhưng cậu năm nay cũng chỉ mới 12 tuổi thôi....
View Full Document

This note was uploaded on 09/05/2011 for the course ECO 103 taught by Professor Mary during the Spring '11 term at FH Joanneum.

Page1 / 122

Vô d_ng tình...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online