Vô d_ng tình thánh

Vô d_ng tình...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vô d ụng t ình thánh Tác gi ả : Minh Tinh Ngu ồn : Tàng thư viện Convetor : Meoconlunar Văn án Tiêu Kh ải Phong, một nam nhân ti êu sái anh tu ấn, ngọc thụ lâm phong không những thế còn là m ột luật sư cực k ì n ổi tiếng Th ế nhưng lại bị đối tác, đồng thời cũng l à b ạn tốt nhất Kiều Dịch Luân lừa, biến th ành người vô sản, không nhà để về? Không nói cái gì c ũng phải t ìm th ấy Dịch Luân c ùng v ới nữ nhân phản bội Giang Tâm Linh kia, Cho dù tìm không th ấy, lấy lui l àm ti ến t ìm em gái c ủa Giang Tâm Linh trả th ù c ũng gi ống nhau! May m ắn, danh xưng “t ình thánh” c ủa anh không phải là hư danh, Anh t ự tiện quyết định ở lại nh à c ủa cô, cô cũng giống như một tiểu bạch thỏ không dám nói m ột câu, Đương nhiên, hành động của anh như vậy thực l à vô s ỉ, Nhưng cũng thật kỳ quái, l òng d ạ của cô c ùng ch ị cô ho àn toàn không gi ống nhau, Có th ể nói cô chính là đại biểu của những người quá đơn thuần th ành ra ngu ng ốc, Ý mu ốn báo th ù c ủa anh hừng hực như lửa khi gặp cô lại ho àn toàn vô d ụng, chuyển thành ánh sáng c ủa t ình yêu, Sau đó, mỗi lần chạm v ào cô c ũng có thể khơi lên ngọn lửa t ình d ục trong l òng anh…… Tr ời ơi, ai tới nói cho anh bi ết rốt cuộc l à nên báo thù hay b ỏ qua tất cả để y êu cô? M ặc kệ, trước hết phải khiến cô y êu anh …………..
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon