{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

datoana2011

datoana2011 - GI P N GII THI I HC 2011 KHI A MN TON PHN...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PH ẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I: 1, Kh ảo sát x 1 y 2x 1   . TXĐ: R- \ 1 2       , 2 (2x 1) 2( x 1) y' (2x 1)   2 2 2x 1 2x 2 1 (2x 1) (2x 1)   1 y' 0 x 2   Hàm s nghich bi ến tr ên m ỗi khoảng xác định . *. Các ti ệm cận: 1 1 y 2 2(2x 1)   x 1 lim y 2    ti ệm cận ngang 1 y 2   1 x 2 lim y         , 1 x 2 lim y         ti ệm cận đứng : 1 x 2 *. B ảng biến thi ên: *. đồ thị (Hình d ưới). x  1 2  y’ y 1 2   1 2 G I Ý Đ ÁP ÁN GI I ĐỀ THI ĐẠ I H C 2011 - KH I A - MÔN TOÁN Cung c p b i T chuyên gia gi i đề H th ng đ ào t o CNTT Qu c t ế 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. PT hoành độ giao điểm x 1 x m (1) 2x 1   V ới điều kiện 1 x 2      2 2 2 2 (1) x 1 2x 1 x m x 1 2x 2mx x m 2x 2mx m 1 0 * 1 3 ' m m 1 m 0 m 2 4                 do đó (1) luôn có 2 nghi ệm phân biệt m . V ậy y = x + m luôn c ắt (C) tại 2 điểm phân biệt A; B. - Hoành độ A, B l à nghi ệm của (1) ,   2 1 y' 2x 1 H ệ số góc tiếp tuyến c ủa (C) t ại A;B l à       1 2 A B 2 2 A B 1 1 k y' , k = y' 2x 1 2x 1 Đặt 2x 1 = t ; A A B B t 2x 1;t 2x 1 ; T ừ (*) theo Viet ta có : A B A B A B A B m 1 x .x 2 x x m t t 2(x x ) 2 2m 2 2(m 1)                 A B A B A B 2 2 2 A B A B A B 1 2 2 2 2 2 2 A B A B A B t .t 4x .x 2 x x 1 2 m 1 2m 1 1 t t 2t t t t 1 1 k k t t t .t t t          2 2 4 m 1 2 4 m 1 2 2 1      . V ậy GTLN của k 1 + k 2 2 , d ấu “=” x ảy ra khi v à ch khi m = 1. Câu II G I Ý Đ ÁP ÁN GI I ĐỀ THI ĐẠ I H C 2011 - KH I A - MÔN TOÁN Cung c p b i T chuyên gia gi i đề H th ng đ ào t o CNTT Qu c t ế 2
Background image of page 2
1 . Đ K : x k (k ).   Z Phương tr ình   2 sin x 1 sin 2x cos2x 2 sin xsin 2x     2 sinx 2cos x 2sin xcosx 2 2sin xcosx x k x k cosx 0 2 2 k,m cosx sinx 2 sin x 1 x 2m 4 4     Z
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

datoana2011 - GI P N GII THI I HC 2011 KHI A MN TON PHN...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online