{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

đề-cương-đường-l&aacute

đề-cÆ°Æ¡ng-đường-lá

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG .............................................................................................................................. 3 I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) ............................................................. 3 1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ........................................................................ 5 2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ............................. 7 3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ..................................................... 7 III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN ...................................................................................................... 8 1.Hội nghị thành lập Đảng ........................................................................................ 8 2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ................................................................. 8 3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng .................................................................................................................. 9 CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)..9 I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930” ........... 9 1.Hoàn cảnh ra đời ................................................................................................... 9 2. Nội dung luận cương ............................................................................................ 9 3.Ý nghĩa của luận cương: ..................................................................................... 10 II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 - 1939 ............................................................................................................... 11 1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử ................................................................................ 11 2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng .................................................................. 12 III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945 ........................................................................................ 12 1.Hoàn cảnh lịch sử ................................................................................................ 12 2.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược ....................................... 13 3.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược ................................................ 13 IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8 1945 .......................................................................................................................... 14 1.Nguyên nhân thắng lợi ........................................................................................ 14 2.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 ............................................................. 14 3.Bài học kinh nghiệm ............................................................................................ 14 CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975) ................... 15 I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp...15 1.Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) ............... 15 2.Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) .................................................................................................... 17 II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975)...20 1.Đường lối GĐ 1954-1964 ..................................................................................... 20 CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNG
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam 2.Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm ................ 22 Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ........................................ 23 I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới ........ 23 1.Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá .......................................................... 23 2.Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới ................................................................. 24 3.Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

đề-cÆ°Æ¡ng-đường-lá

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online