đề-cương-đường-l&aacute

đề-cương-đường-l&aacute

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG..............................................................................................................................3 I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX).............................................................3 1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ........................................................................5 2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.............................7 3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.....................................................7 III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN......................................................................................................8 1.Hội nghị thành lập Đảng........................................................................................8 2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.................................................................8 3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng..................................................................................................................9 CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)..9 I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”...........9 1.Hoàn cảnh ra đời...................................................................................................9 2. Nội dung luận cương............................................................................................9 3.Ý nghĩa của luận cương: .....................................................................................10 II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 - 1939...............................................................................................................11 1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử................................................................................11 2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng ..................................................................12 III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945........................................................................................12Đảng giai đoạn 1939-1945....
View Full Document

This note was uploaded on 09/05/2011 for the course ECO 103 taught by Professor Mary during the Spring '11 term at FH Joanneum.

Page1 / 52

đề-cương-đường-l&aacute

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online