Moi truong - B Ộ NÔNG NGHI Ệ P VÀ PHÁT TRI Ể N...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B Ộ NÔNG NGHI Ệ P VÀ PHÁT TRI Ể N NÔNG THÔN CH ƯƠ NG TRÌNH H Ỗ TR Ợ NGÀNH LÂM NGHI Ệ P & ĐỐ I TÁC C Ẩ M NANG NGÀNH LÂM NGHI Ệ P Ch ươ ng MÔI TR ƯỜ NG NGU Ồ N NHÂN L Ự C TRONG QU Ả N LÝ, S Ử D Ụ NG TÀI NGUYÊN R Ừ NG VÀ KHUY Ế N LÂM KS. Nguy ễ n Vi ế t Khoa TS. Nguy ễ n Bá Ngãi TS. V ũ V ă n M ễ N Ă M 2006 1 M ụ c l ụ c Ph ầ n 1: Phân Tích Các Y ế u T ố Nhân L ự c Trong Qu ả n Lý và S ử D ụ ng Tài Nguyên R ừ ng................5 1. Ngu ồ n nhân l ự c ......................................................................................................................5 1.1. Khái ni ệ m và phân lo ạ i ngu ồ n l ự c..............................................................................................................................5 1.2. Ngu ồ n nhân l ự c trong qu ả n lý và s ử d ụ ng tài nguyên r ừ ng...................................................................................5 1.2.1. Dân s ố và lao độ ng ...................................................................................................5 1.2.2. Dân t ộ c......................................................................................................................6 1.2.3. Gi ớ i...........................................................................................................................6 1.2.4. Trình độ h ọ c v ấ n:......................................................................................................7 1.2.5. Thu nh ậ p t ừ lâm nghi ệ p c ủ a H ộ gia đ ình .................................................................7 1.3. Nét đặ c tr ư ng xã h ộ i liên quan đế n ti ế p c ậ n tài nguyên r ừ ng.................................................................................9 1.3.1. Thái độ c ủ a nh ữ ng ng ườ i làm r ừ ng đố i v ớ i lâm nghi ệ p...........................................9 1.3.2. S ự tham gia vào vi ệ c ra quy ế t đị nh t ạ i đị a ph ươ ng ..................................................9 1.3.3. Cung c ấ p các d ị ch v ụ ..............................................................................................10 1.4. Qu ả n lý và s ử d ụ ng ngu ồ n tài nguyên r ừ ng...........................................................................................................11 1.4.1. Các đố i t ượ ng tham gia qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên r ừ ng ........................................11 1.4.2. H ộ gia đ ình, cá nhân...............................................................................................11 1.4.3. C ộ ng đồ ng thôn b ả n................................................................................................12 1.5. Nh ữ ng tài li ệ u và ki ế n th ứ c còn thi ế u h ụ t ch ư a đượ c c ậ p nh ậ t đầ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 64

Moi truong - B Ộ NÔNG NGHI Ệ P VÀ PHÁT TRI Ể N...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online