anh huong noi tro - Chng 4: nh hng ca ni tr ngun v tng tr...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 4: nh h ưở ng c a n i tr ngu n và t ng tr t i Ch ươ ng 4 NH H ƯỞ NG C A N I TR NGU N TÍN HI U (R S ) VÀ T NG TR T I (R L ) LÊN M CH KHU CH Ð I Trong các ch ươ ng tr ướ c, chúng ta đ ã phân tích và tính toán các thông s c a m ch khu ế ch đạ i dùng BJT và FET khi không có t i và ngu n tín hi u đượ c xem nh ư lý t ưở ng (không có n i tr ). Th c t ế , ngu n tín hi u luôn có n i tr R S và m ch có t i R L . N i tr R S và t i R L nh ư v y s làm thay đổ i các thông s c a m ch nh ư t ng tr vào, t ng tr ra, độ l i đ i n th ế độ l i dòng đ i n. N i dung c a ch ươ ng này là kh o sát nh h ưở ng c a R S và R L lên các thông s . 4.1 H TH NG 2 C NG (two-port systems) Ng ườ i ta th ườ ng xem BJT và FET nh ư m t h th ng 2 c ng (hay t c c) nh ư hình 4.1 Trong đ ó v i , i i , Z i l n l ượ t là đ i n th ế (tín hi u), dòng đ i n và t ng tr c a ngõ vào. v 0 , i 0 , Z 0 đ i n th ế , dòng đ i n và đ i n tr c a ngõ ra. A VNL , A INL độ l i đ i n th ế độ l i dòng đ i n c a h th ng. Toàn b các thông s này đượ c đị nh ngh ĩ a khi ngõ ra không m c t i và không có đ i n tr ngu n R S . Áp d ng đị nh lý Thevenin hai c c c a ngõ ra, ta có: Z th =Z 0 =R 0 Ngu n đ i n th ế Thevenin E th đ i n th ế m ch h gi a 2 đầ u ngõ ra, đ ó là v 0 . V y: Nên E th =A VNL .v i Ta có th dùng R i =Z i =v i /i i để bi u di n m ch ngõ vào và dùng ngu n Thevenin E th =A VNL .V i và Z 0 =R 0 để bi u di n ng ra c a h th ng 2 c ng. Tr ươ ng V ă n Tám IV-1 M ch Đ i n T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ươ ng 4: nh h ưở ng c a n i tr ngu n và t ng tr t i Ð th l i m ch t ươ ng đươ ng này, ta th tìm Z 0 và A VNL . Ð tìm Z 0 , ta n i t t ngõ vào t c v i =0v, t đ ó A VNL .v i =0v và t ươ ng đươ ng v i m ch n i t t, do đ ó Z 0 =R 0 nh ư đ ã đị nh ngh ĩ a phía trên. S v ng m t c a t i s đư a đế n i 0 =0 và đ i n th ế gi m qua R 0 V R0 =0. Do đ ó ngõ ra h chính b ng ngu n A VNL .v i . Thí d : Cho m ch phân c c c đị nh nh ư hình 4.3. Hãy v m ch t ươ ng đươ ng 2 c ng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/08/2011 for the course ELCTRONIC 555 taught by Professor Kaimebenmahdi during the Spring '10 term at Abu Dhabi University.

Page1 / 15

anh huong noi tro - Chng 4: nh hng ca ni tr ngun v tng tr...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online