BJTva FET - Chng 5: p ng tn s ca BJT v FET Chng 5 P NG TN S...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 5: Đ áp ng t n s c a BJT và FET Ch ươ ng 5 ÐÁP NG T N S C A BJT VÀ FET Trong các ch ươ ng 2, 3, 4 ta đ ã phân tích các m ch khu ế ch đạ i tín hi u nh dùng BJT và FET. Vi c phân tích đ ó ch đ úng trong m t d i t n s nh t đị nh, đ ó ta gi s các t liên l c ngõ vào, ngõ ra và phân dòng có dung kháng không đ áng k đượ c xem nh ư n i t t t n s c a tín hi u. Ngoài ra d i t n s đ ó nh h ưở ng c a các đ i n dung liên c c trong BJT và FET không đ áng k . D i t n s này th ườ ng đượ c g i là d i t n s gi a. Trong ch ươ ng này ta s kh o sát nh h ưở ng c a các t liên l c, phân dòng (có đ i n dung l n) t n s th p và các t liên c c (có đ i n dung nh ) t n s cao lên các thông s c a m ch khu ế ch đạ i. Tr ướ c khi đ i vào chi ti ế t, ta c n bi ế t qua m t s khái ni m c n thi ế t nh ư là m t công c kh o sát. 5.1 DECIBEL: T a x e m m ch t ươ ng đươ ng 2 c ng hình 5.1 Công su t ngõ vào đượ c đị nh ngh ĩ a: P i =v i .i i Công su t ngõ ra đượ c đị nh ngh ĩ a: P 0 =v 0 .i 0 Trong k ngh ng ườ i ta th ườ ng đư a ra m t đơ n v là decibel (dB) để di n t độ l i công su t. Ð ơ n v c ă n b n ban đầ u là Bel và đượ c đị nh ngh ĩ a: Tr ươ ng V ă n Tám V-1 M ch Đ i n T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ươ ng 5: Đ áp ng t n s c a BJT và FET 5.2 M CH L C TH ƯỢ NG THÔNG R.C: D ng m ch c ă n b n nh ư hình 5.2 T C đượ c xem nh ư n i t t (short-circuit), k ế t qu là: v 0 v i - kho ng gi a 2 t n s này, độ l i đ i n th ế A V =v 0 /v i thay đổ i nhu hình 5.3. Khi t n s t ă ng, dung kháng c a t C gi m và tín hi u ng ra v 0 l n d n. Ði n th ế ngõ vào và ngõ ra liên h v i nhau b ng công th c: Tr ươ ng V ă n Tám V-2 M ch Đ i n T
Background image of page 2
Ch ươ ng 5: Đ áp ng t n s c a BJT và FET T i A V =1 v 0 =v i (tr t i đ a) A V (dB)=20Log1=0dB V y t n s c t là t n s t i đ ó độ l i gi m đ il n hay gi m đ i 3dB. N ế u ph ươ ng trình độ l i đượ c vi ế t d ướ i d ng s ph c: Khi f<<f i , ph ươ ng trình trên có th vi ế t g n đ úng: V i công th c g n đ úng này ta th y: Tr ươ ng V ă n Tám V-3 M ch Đ i n T
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ươ ng 5: Đ áp ng t n s c a BJT và FET M ch l c nêu trên có độ l i gi m đ i 20dB khi t n s gi m đ i 10 l n hay độ l i gi
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/08/2011 for the course ELCTRONIC 555 taught by Professor Kaimebenmahdi during the Spring '10 term at Abu Dhabi University.

Page1 / 18

BJTva FET - Chng 5: p ng tn s ca BJT v FET Chng 5 P NG TN S...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online