{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cac dan lien ket BJTva FET

cac dan lien ket BJTva FET - Chng 6 Cc dng lin kt ca BJT v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 6: Các d ng liên k ế t c a BJT và FET Ch ươ ng 6 CÁC D NG LIÊN K T C A BJT VÀ FET các ch ươ ng tr ướ c, chúng ta đ ã kh o sát các m ch khu ế ch đạ i riêng l dùng BJT và FET. Th c t ế , m t thi ế t b đ i n t luôn là s n i k ế t c a các m ch c ă n b n để đạ t đế n m c tiêu nào đ ó. Trong ch ươ ng này chúng ta s kh o sát các d ng n i k ế t thông d ng th ườ ng g p trong m ch đ i n t . 6.1 LIÊN K T LIÊN TI P: (cascade connection) Ð â y l à s liên k ế t thông d ng nh t c a các t ng khu ế ch đạ i, m c đ ích là t ă ng độ l i đ i n th ế . V c ă n b n, m t liên k ế t liên ti ế p là ngõ ra c a t ng này đượ c đư a vào ngõ vào c a t ng k ế ti ế p. Hình 6.1 mô t m t cách t ng quát d ng liên k ế t này v i các h th ng 2 c ng. Trong đ ó Av 1 , Av 2 , . .. là độ l i đ i n th ế c a m i t ng khi có t i. Ngh ĩ a là Av 1 đượ c xác đị nh v i t ng tr vào Z i2 nh ư là t i c a t ng Av 1 . V i Av 2 , Av 1 đượ c xem nh ư ngu n tín hi u. Ð l i đ i n th ế t ng c ng nh ư v y đượ c xác đị nh b i: A v T = Av 1 . Av 2 . . ... . Av n (6.1) Ð l i dòng đ i n đượ c xác đị nh b i: T ng tr vào: Z i = Z i1 T ng tr ra : Z 0 = Z 0n 6.1.1 Liên k ế t b ng t đ i n: Hình 6.2 mô t m t liên k ế t liên ti ế p gi a hai t ng khu ế ch đạ i dùng JFET. Tr ươ ng V ă n Tám VI-1 M ch Đ i n T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ươ ng 6: Các d ng liên k ế t c a BJT và FET -T ng tr vào c a t ng th 2: Z i2 = R G2 - Ð l i c a toàn m ch: Av T = Av 1 .Av 2 v i Av 1 = -g m1 (R D1 //Z i2 ) = -g m1 (R D1 //R G2 ) t h ườ ng R G2 >>R D1 Av 1 -g m1 R D1 (6.3) v à A v 2 = -g m2 R D2 nên Av T = Av 1 .Av 2 A v T = g m1 g m2 R D1 R D2 (6.4) - T ng tr vào c a h th ng: Z i = Z i1 = R G1 - T ng tr ra c a h th ng: Z 0 = Z 02 = R D2 V m t phân c c, do 2 m ch liên l c v i nhau b ng t đ i n nên vi c phân gi i gi ng nh ư s phân gi i m i t ng riêng l . Hình 6.3 là m ch cascade dùng BJT. C ũ ng nh ư FET, m c đ ích c a m ch này là để gia t ă ng độ l i đ i n th ế . - Ð
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

cac dan lien ket BJTva FET - Chng 6 Cc dng lin kt ca BJT v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online