{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

diode - Chng 1 Mch Diode CHNG I MCH DIODE Trong chng ny...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 1: M ch Diode CH ƯƠ NG I M CH DIODE Trong ch ươ ng này, chúng ta kh o sát m t s m ch ng d ng c ă n b n c a diode bán d n (gi i h n diode ch nh l ư u và diode zener - Các diode đặ c bi t khác s đượ c bàn đế n lúc c n thi ế t). Tùy theo nhu c u ng d ng, các mô hình lý t ưở ng, g n đ úng hay th c s đượ c đư a vào trong công vi c tính toán m ch. 1.1 Ð ƯỜ NG TH NG L Y ÐI N (LOAD LINE): Xem m ch hình 1.1a Ngu n đ i n m t chi u E m c trong m ch làm cho diode phân c c thu n. G i I D dòng đ i n thu n ch y qua diode và V D là hi u th ế 2 đầ u diode, ta có: Trong đ ó: I 0 là dòng đ i n r ngh ch η =1 khi I D l n (vài mA tr lên) η =1 Khi I D nh và diode c u t o b ng Ge η =2 Khi I D nh và diode c u t o b ng Si Ngoài ra, t m ch đ i n ta còn có: E - V D - V R = 0 T c E = V D + RI D (1.2) Tr ươ ng V ă n Tám I-1 M ch Đ i n T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 1: M ch Diode Ph ươ ng trình này xác đị nh đ i m làm vi c c a diode t c đ i m đ i u hành Q, đượ c g i là ph ươ ng trình đườ ng th ng l y đ i n. Giao đ i m c a đườ ng th ng này v i đặ c tuy ế n c a diode I D = f(V D ) là đ i m đ i u hành Q. 1.2. DIODE TRONG M CH ÐI N M T CHI U - Ng ượ c l i khi E < V K , m ch đượ c xem nh ư h , nên: I D = I R = 0mA ; V R = R.I R = 0V ; V D = E - V R = E 1.3. DIODE TRONG M CH ÐI N XOAY CHI U - M CH CH NH L Ư U M ch ch nh l ư u là ng d ng thông d ng và quan tr ng nh t c a diode bán d n, có m c đ ích đổ i t đ i n xoay chi u (mà th ườ ng là d ng Sin ho c vuông) thành đ i n m t chi u. 1.3.1. Khái ni m v tr trung bình và tr hi u d ng 1.3.1.1. Tr trung bình: Hay còn g i là tr m t chi u Tr trung bình c a m t sóng tu n hoàn đượ c đị nh ngh ĩ a b ng t ng đạ i s trong m t chu k c a di n tích n m trên tr c 0 (d ươ ng) và di n tích n m d ướ i tr c 0 (âm) chia cho chu k . M t cách t ng quát, t ng đạ i s di n tích trong m t chu k T c a m t sóng tu n hoàn v(t) đượ c tính b ng công th c: M t vài ví d : Tr ươ ng V ă n Tám I-2 M ch Đ i n T
Background image of page 2
Ch ươ ng 1: M ch Diode D ng sóng Tr trung bình 1.3.1.2. Tr hi u d ng: hi u d ng c a m t sóng tu n hoàn( thí d dòng đ i n) là tr s t ươ ng Ng ườ i ta đị nh ngh ĩ a tr đươ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

diode - Chng 1 Mch Diode CHNG I MCH DIODE Trong chng ny...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online