{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FET - Chng 3 Mch phn cc v khuch i tn hiu nh dng FET Chng 3...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 3: M ch phân c c và khu ế ch đạ i tín hi u nh dùng FET Ch ươ ng 3 M CH PHÂN C C VÀ KHU CH Ð I TÍN HI U NH DÙNG FET FET, s liên h gi a ngõ vào và ngõ ra không tuy ế n tính nh ư BJT. M t s khác bi t n a là BJT ng ườ i ta dùng s bi ế n thiên c a dòng đ i n ngõ vào (I B ) làm công vi c đ i u khi n, còn FET, vi c đ i u khi n là s bi ế n thiên c a đ i n th ế ngõ vào V B GS . V i FET các ph ươ ng trình liên h dùng để phân gi i m ch là: I G = 0A (dòng đ i n c c c ng) I D = I S (dòng đ i n c c phát = dòng đ i n c c ngu n). FET có th đượ c dùng nh ư m t linh ki n tuy ế n tính trong m ch khu ế ch đạ i hay nh ư m t linh ki n s trong m ch logic. E-MOSFET thông d ng trong m ch s h ơ n, đặ c bi t là trong c u trúc CMOS . 3.1 PHÂN C C JFET VÀ DE-MOSFET ÐI U HÀNH THEO KI U HI M: Vì khi đ i u hành theo ki u hi ế m, 2 lo i FET này đề u ho t độ ng đ i n th ế c c thoát d ươ ng so v i c c ngu n và đ i n th ế c c c ng âm so v i c c ngu n (thí d kênh N), nên có cùng cách phân c c. Ð ti n vi c phân gi i, đ ây ta kh o sát trên JFET kênh N. Vi c DE-MOSFET đ i u hành theo ki u t ă ng ( đ i n th ế c c c ng d ươ ng so v i đ i n th ế c c ngu n) s đượ c phân tích ph n sau c a ch ươ ng này. 3.1.1 Phân c c c đị nh: D ng m ch nh ư hình 3.1 Tr ươ ng V ă n Tám III-1 M ch Đ i n T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 3: M ch phân c c và khu ế ch đạ i tín hi u nh dùng FET Ta có: I G = 0; V GS = -R G I G - V GG R G I G = 0 V GS = -V GG (3.1) Ð ườ ng th ng V GS =-V GG đượ c g i là đườ ng phân c c. Ta c ũ ng có th xác đị nh đượ c I D t đặ c tuy ế n truy n. Ði m đ i u hành Q chính là giao đ i m c a đặ c tuy ế n truy n v i đườ ng phân c c. T m ch ngõ ra ta có: V DS = V DD - R D I D (3.2) Ðây là ph ươ ng trình đườ ng th ng l y đ i n. Ngoài ra: V S = 0 V D = V DS = V DD - R D I D V G = V GS = -V GG 3.1.2 Phân c c t độ ng: Ðây là d ng phân c c thông d ng nh t cho JFET. Trong ki u phân c c này ta ch dùng m t ngu n đ i n m t chi u V DD và có thêm m t đ i n tr RS m c c c ngu n nh ư hình 3.3 Tr ươ ng V ă n Tám III-2 M ch Đ i n T
Background image of page 2
Ch ươ ng 3: M ch phân c c và khu ế ch đạ i tín hi u nh dùng FET Vì I G = 0 nên V G = 0 và I D = I S V GS = V G - V S = -R S I D (3.3) Ðây là ph ươ ng trình đườ ng phân c c.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}