khuyet dai cong suat - Chng 9 Mch khuch i cng sut Chng 9...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 9: M ch khu ế ch đạ i công su t Ch ươ ng 9 M CH KHU CH Ð I CÔNG SU T (Power Amplifier) M ch khu ế ch đạ i công su t có nhi m v t o ra m t công su t đủ l n để kích thích t i. Công su t ra có th t vài tr ă m mw đế n vài tr ă m watt. Nh ư v y m ch công su t làm vi c v i biên độ tín hi u l n ngõ vào: do đ ó ta không th dùng m ch t ươ ng đươ ng tín hi u nh để kh o sát nh ư trong các ch ươ ng tr ướ c mà th ườ ng dùng ph ươ ng pháp đồ th . Tùy theo ch ế độ làm vi c c a transistor, ng ườ i ta th ườ ng phân m ch khu ế ch đạ i công su t ra thành các lo i chính nh ư sau: - Khu ế ch đạ i công su t lo i A: Tín hi u đượ c khu ế ch đạ i g n nh ư tuy ế n tính, ngh ĩ a là tín hi u ngõ ra thay đổ i tuy ế n tính trong toàn b chu k 360 o c a tín hi u ngõ vào (Transistor ho t độ ng c hai bán k c a tín hi u ngõ vào). - Khu ế ch đạ i công su t lo i AB: Transistor đượ c phân c c g n vùng ng ư ng. Tín hi u ngõ ra thay đổ i h ơ n m t n a chu k c a tín hi u vào (Transistor ho t độ ng h ơ n m t n a chu k - d ươ ng ho c âm - c a tín hi u ngõ vào). - Khu ế ch đạ i công su t lo i B: Transistor đượ c phân c c t i V BE =0 (vùng ng ư ng). Ch m t n a chu k âm ho c d ươ ng - c a tín hi u ngõ vào đượ c khu ế ch đạ i. - Khu ế ch đạ i công su t lo i C: Transistor đượ c phân c c trong vùng ng ư ng để ch m t ph n nh h ơ n n a chu k c a tín hi u ngõ vào đượ c khu ế ch đạ i. M ch này th ườ ng đượ c dùng khu ế ch đạ i công su t t n s cao v i t i c ng h ưở ng và trong các ng d ng đặ c bi t. Hình 9.1 mô t vi c phân lo i các m ch khu ế ch đạ i công su t. Tr ươ ng V ă n Tám IX-1 M ch Đ i n T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ươ ng 9: M ch khu ế ch đạ i công su t 9.1 M CH KHU CH Ð I CÔNG SU T LO I A: M ch phân c c c đị nh nh ư hình 9.2 là mô hình c a m t m ch khu ế ch đạ i công su t lo i A đơ n gi n. Error! Tr ươ ng V ă n Tám IX-2 M ch Đ i n T
Background image of page 2
Ch ươ ng 9: M ch khu ế ch đạ i công su t . Kh o sát phân c c: . Kh o sát xoay chi u: K h i đư a tín hi u v i vào ngõ vào (hình 9.2), dòng I C đ i n th ế V CE (tín hi u ra) s thay đổ i quanh đ i m đ i u hành Q. V i tín hi u ngõ vào nh (hình 9.4), vì dòng đ i n c c n n thay
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/08/2011 for the course ELCTRONIC 555 taught by Professor Kaimebenmahdi during the Spring '10 term at Abu Dhabi University.

Page1 / 25

khuyet dai cong suat - Chng 9 Mch khuch i cng sut Chng 9...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online