mach dao dong - Chng 10 Mch dao ng Chng 10 MCH DAO...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 10: M ch dao độ ng Ch ươ ng 10 M CH DAO Ð NG (Oscillators) Ngoài các m ch khu ế ch đạ i đ i n th ế và công su t, dao độ ng c ũ ng là lo i m ch c ă n b n c a ngành đ i n t . M ch dao độ ng đượ c s d ng ph bi ế n trong các thi ế t b vi n thông. M t cách đơ n gi n, m ch dao độ ng là m ch t o ra tín hi u. T ng quát, ng ườ i ta th ườ ng chia ra làm 2 lo i m ch dao độ ng: Dao độ ng đ i u hòa (harmonic oscillators) t o ra các sóng sin và dao độ ng tích thoát (th ư giãn - relaxation oscillators) th ườ ng t o ra các tín hi u không sin nh ư r ă ng c ư a, tam giác, vuông (sawtooth, triangular, square). 10.1 M CH DAO Ð NG SIN T N S TH P: Ta xem l i m ch khu ế ch đạ i có h i ti ế p - N ế u pha c a v f l ch 180 0 so v i v s ta có h i ti ế p âm. - N ế u pha c a v f cùng pha v i v s (hay l ch 360 0 ) ta có h i ti ế p d ươ ng. Ð l i c a m ch khi có h i ti ế p: Tr ươ ng V ă n Tám X- 1 M ch Đ i n T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 10: M ch dao độ ng T r ườ ng h p đặ c bi t β A v = 1 đượ c g i là chu n c Barkausen (Barkausen criteria), lúc này A f tr nên vô h n, ngh ĩ a là khi không có tín hi u ngu n v s mà v n có tín hi u ra v 0 , t c m ch t t o ra tín hi u và đượ c g i là m ch dao độ ng. Tóm l i đ i u ki n để có dao độ ng là: β Av=1 θ A + θ B = 0 (360 ) đ i u ki n này ch th a m t t n s nào đ ó, ngh ĩ a là trong h th ng h i ti ế p d ươ ng ph i có m ch ch n t n s . B 0 0 N ế u β Av >> 1 ( đ úng đ i u ki n pha) thì m ch dao độ ng đạ t n đị nh nhanh nh ư ng d ng sóng méo nhi u (thiên v vuông) còn n ế u β Av > 1 và g n b ng 1 thì m ch đạ t đế n độ n đị nh ch m nh ư ng d ng sóng ra ít méo. Còn n ế u β Av < 1 thì m ch không dao độ ng đượ c. 10.1.1 Dao độ ng d ch pha (phase shift oscillator): - T o sóng sin t n s th p nh t là trong d i âm t n. - C ò n g i là m ch dao độ ng RC. - M ch có th dùng BJT, FET ho c Op-amp. - T h ườ ng dùng m ch khu ế ch đạ i đả o (l ch pha 180 0 ) nên h th ng h i ti ế p ph i l ch pha thêm 180 0 để t o h i ti ế p d ươ ng. a. Nguyên t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 36

mach dao dong - Chng 10 Mch dao ng Chng 10 MCH DAO...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online