{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nhach BJT - Chng 2 Mch phn cc v khuch i tn hiu nh dng BJT...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 2: M ch phân c c và khu ế ch đạ i tín hi u nh dùng BJT Ch ươ ng II M CH PHÂN C C VÀ KHU CH Ð I TÍN HI U NH DÙNG BJT Ta bi ế t BJT có th ho t độ ng trong 3 vùng: - Vùng tác độ ng: (Vùng khu ế ch đạ i hay tuy ế n tính) v i n i B-E phân c c thu n n i B-C phân c c ngh ch - Vùng b o hòa: N i B-E phân c c thu n N i B-C phân c c thu n - Vùng ng ư ng: N i B-E phân c c ngh ch Tùy theo nhi m v mà ho t độ ng c a transistor ph i đượ c đặ t trong vùng nào. Nh ư v y, phân c c transistor là đư a các đ i n th ế m t chi u vào các c c c a transistor nh ư th ế nào để transistor ho t độ ng trong vùng mong mu n. D ĩ nhiên ng ườ i ta còn ph i th c hi n m t s bi n pháp khác để n đị nh ho t độ ng transistor nh t là khi nhi t độ c a transistor thay đổ i. Trong ch ươ ng này, ta kh o sát ch y ế u BJT NPN nh ư ng các k ế t q a và ph ươ ng pháp phân tích v n đ úng v i BJT PNP, ch c n chú ý đế n chi u dòng đ i n và c c tính c a ngu n đ i n th ế 1 chi u. 2.1. PHÂN C C C Ð NH: (FIXED-BIAS) M ch c ơ b n nh ư hình 2.1 Ph ươ ng pháp chung để phân gi i m ch phân c c g m ba b ướ c: - B ướ c 1 : Dùng m ch đ i n ngõ vào để xác đị nh dòng đ i n ngõ vào (I B ho c I B E ). - B ướ c 2 : Suy ra dòng đ i n ngõ ra t các liên h I C = β I B I C = α I E Tr ươ ng V ă n Tám II-1 M ch Đ i n T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 2: M ch phân c c và khu ế ch đạ i tín hi u nh dùng BJT - B ướ c 3: Dùng m ch đ i n ngõ ra để tìm các thông s còn l i ( đ i n th ế t i các chân, gi a các chân c a BJT...) Áp d ng vào m ch đ i n hình 2.1 * S b o hòa c a BJT: S liên h gi a I C và I B s quy ế t đị nh BJT có ho t độ ng trong vùng tuy ế n tính hay không. Ð BJT ho t độ ng trong vùng tuy ế n tính thì n i thu - n n ph i phân c c ngh ch. BJT NPN và c th hình 2.1 ta ph i có: thì BJT s đ i d n vào ho t độ ng trong vùng bão hòa. T đ i u ki n này và liên h I C = β I B ta tìm đượ c tr s t i đ a c a I B , t đ ó ch n R B B B sao cho thích h p. Tr ươ ng V ă n Tám II-2 M ch Đ i n T
Background image of page 2
Ch ươ ng 2: M ch phân c c và khu ế ch đạ i tín hi u nh dùng BJT 2.2. PHÂN C C N Ð NH C C PHÁT: (EMITTER - STABILIZED BIAS) M ch c ơ b n gi ng m ch phân c c c đị nh, nh ư ng c c phát đượ c m c thêm m t đ i n tr R E xu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

nhach BJT - Chng 2 Mch phn cc v khuch i tn hiu nh dng BJT...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online