OP-AMP - Ch ươ ng 7: OP-AMP_Khu ế ch đạ i và ứ ng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ch ươ ng 7: OP-AMP_Khu ế ch đạ i và ứ ng d ụ ng Ch ươ ng 7 OP-AMP-KHU Ế CH Ð Ạ I VÀ Ứ NG D Ụ NG 7.1 VI SAI T Ổ NG H Ợ P: M ạ ch vi sai trong th ự c t ế th ườ ng g ồ m có nhi ề u t ầ ng (và đượ c g ọ i là m ạ ch vi sai t ổ ng h ợ p) v ớ i m ụ c đ ích. - T ă ng độ khu ế ch đạ i A VS- Gi ả m độ khu ế ch đạ i tín hi ệ u chung A C Do đ ó t ă ng h ệ s ố λ 1. - T ạ o ngõ ra đơ n c ự c để thu ậ n ti ệ n cho vi ệ c s ử d ụ ng c ũ ng nh ư ch ế t ạ o m ạ ch khu ế ch đạ i công su ấ t. Th ườ ng ng ườ i ta ch ế t ạ o m ạ ch vi sai t ổ ng h ợ p d ướ i d ạ ng IC g ọ i là IC thu ậ t toán (op-amp _operational amplifier). Ng ườ i ta chia m ộ t m ạ ch vi sai t ổ ng h ợ p ra thành 3 ph ầ n: T ầ ng đầ u, các t ầ ng gi ữ a và t ầ ng cu ố i. T ầ ng đầ u là m ạ ch vi sai c ă n b ả n mà ta đ ã kh ả o sát ở ch ươ ng tr ướ c. 7.1.1 Các t ầ ng gi ữ a: Các t ầ ng gi ữ a có th ể là vi sai hay đơ n c ự c. a/M ắ c n ố i ti ế p vi sai v ớ i vi sai: Tr ươ ng V ă n Tám VII-1 M ạ ch Đ i ệ n T ử Ch ươ ng 7: OP-AMP_Khu ế ch đạ i và ứ ng d ụ ng Ð ể ý là t ổ ng tr ở vào c ủ a t ầ ng vi sai sau có th ể làm m ấ t cân b ằ ng t ổ ng tr ở ra c ủ a t ầ ng vi sai tr ướ c. T ầ ng sau không c ầ n dùng ngu ồ n dòng đ i ệ n. b/ M ắ c vi sai n ố i ti ế p v ớ i đơ n c ự c: Ng ườ i ta th ườ ng dùng t ầ ng đơ n c ự c để : - D ễ s ử d ụ ng. - D ễ t ạ o m ạ ch công su ấ t. Nh ư ng m ạ ch đơ n c ự c s ẽ làm phát sinh m ộ t s ố v ấ n đề m ớ i: - Làm m ấ t cân b ằ ng t ầ ng vi sai, nên hai đ i ệ n tr ở RC c ủ a t ầ ng vi sai đ ôi khi ph ả i có tr ị s ố khác nhau để bù tr ừ cho s ự m ấ t cân b ằ ng. - Làm t ă ng c ả A VS và A C nên (1 có th ể thay đổ i, do đ ó ch ỉ nên dùng t ầ ng đơ n c ự c ở n ơ i đ ã có thành ph ầ n chung th ậ t nh ỏ (sau hai ho ặ c ba t ầ ng vi sai) 7.1.2 T ầ ng cu ố i: P h ả i th ỏ a mãn các đ i ề u ki ệ n: -C h o m ộ t t ổ ng tr ở ra th ậ t nh ỏ . Tr ươ ng V ă n Tám VII-2 M ạ ch Đ i ệ n T ử Ch ươ ng 7: OP-AMP_Khu ế ch đạ i và ứ ng d ụ ng -Ð i ệ n th ế phân c ự c t ạ i ngõ ra b ằ ng 0 volt khi hai ngõ vào ở 0 volt. a/ Ði ề u ki ệ n v ề t ổ ng tr ở ra: Ð ể đượ c t ổ ng tr ở ra nh ỏ , ng ườ i ta th ườ ngdùng m ạ ch c ự c thu chung. Ð ể tính t ổ ng tr ở ra ta dùng m ạ ch t ươ ng đươ ng hình 7.3b; Trong đ ó R S là t ổ ng tr ở ra c ủ a t ầ ng ( đơ n c ự c) đứ ng tr ướ c....
View Full Document

Page1 / 43

OP-AMP - Ch ươ ng 7: OP-AMP_Khu ế ch đạ i và ứ ng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online