{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Part1 - BAI GIANG TOM TAT MON IEN T 2 Ngi soan TS.Pham Hong...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 BAØI GIAÛNG TOÙM TAÉT MOÂN : ÑIEÄN TÖÛ 2 Ngöôøi soaïn : TS.Phaïm Hoàng Lieân Chöông 1 : ÑAÙP ÖÙNG TAÀN SOÁ THAÁP CUÛA MAÏCH KHUEÁCH ÑAÏI GHEÙP RC I. Ñaùp öùng taàn soá thaáp cuûa boä khueách ñaïi duøng tranistor : 1. Tuï ñieän bypass emitter : H.1_1 i i o ->o ->oo E + Vbb C i Vcc Cc2 Cc1 r Rb R Re Rc i ' Rb ---- 1+hfe hib > ie < ic Rc ie Ce i R Re E E 1 2 E C R R ta seõ coù R b' = ) 1 ( 1 // * 1 E R hib hfe Rb ri + + + (coù r i ,coù R E1 ) i i '= ) 2 ( 1 // // * 1 E ib i b i b R h hfe r R r R + + + ( coù r i ,coù R E1 ) Ñaët R b' = hib hfe R b + + 1 (1) (khi khoâng coù r i ) R b' = hib hfe R r b i + + 1 // (1') (khi coù r i ) i i' = ) 2 ( 1 hib hfe R R b b + + (khi khoâng coù r i ) i i '= ) ' 2 ( 1 // // hib hfe r R r R i b i b + + ( khi coù r i } Ñaët bieät khi coù R e1 ,R e2 nhö hình veõ :
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Daïng haøm truyeàn toång quaùt : A i =A im ) 3 ( 2 1 ω ω + + s s A im =- ' b b R R =- ) 4 ( 1 hib hfe R R b b + + (khoâng coù r i ,khoâng coù R L ) A im =- ) ' 4 ( 1 // // // ' hib hfe r R r R R r R i b i b b i b + + - = (coù r i , khoâng coù R L ) A im =- ) " 4 ( 1 // // // 1 ' E i b i b b i b R hib hfe r R r R R r R + + + - = (coù r i , coù R E1
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}