{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Part6 - Chng 7 NG DUNG KHUECH AI THUAT TOAN VAO VIEC THIET...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
44 Chöông 7 : ÖÙNG DUÏNG KHUEÁCH ÑAÏI THUAÄT TOAÙN VAØO VIEÄC THIEÁT KEÁ CAÙC BOÄ LOÏC TAÀN SOÁ THAÁP I. Haøm truyeàn : H(s) = ) ( ) )( ( ) ( ) )( ( ) ( ) ( 2 1 2 1 0 n m p s p s p s z s z s z s H s D s N - - - - - - = Trong ñoù : + H 0 = n m b a : heä soá tyû leä + N(s) = 0 töông öùng vôùi caùc ñieåm 0 z 1 , z 2 , …, z m + D(s) = 0 töông öùng vôùi caùc ñieåm cöïc p 1 , p 2 , …, p n Caùc nghieäm naøy ñöôïc goïi laø caùc taàn soá tôùi haïn. II. Maïch loïc tích cöïc baäc nhaát : onesans Maïch loïc thoâng thaáp coù ñoä lôïi : Ñaây laø boä khueách ñaïi ñaûo neân ta coù : H(s) = - 1 2 R Z (1) ω 0 H 0 ω H(s) (dB) 0 v i v o R 1 R 2 C
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
45 Z 2 = C sR R sC R sC R 2 2 2 2 1 1 1 . + = + (2) Thay (2) vaøo (1) : H(s) = - 0 0 2 1 2 1 1 1 1 . ω ω j H C sR R R + = + (3) Trong ñoù : H 0 = - 1 2 R R (4) vaø ω 0 = C R 2 1 (5) twosans Maïch loïc thoâng cao coù ñoä lôïi : Ñaây laø boä khueách ñaïi ñaûo neân ta coù : H(s) = - 1 2 Z R (1) Z 1 = R 1 + sC 1 sC Cs R 1 1 + = (2) Thay (2) vaøo (1) : ω 0 H 0 ω H(s) (dB) 0 v i R 2 R 1 C v o
Background image of page 2
46 H(s) = - 0 0 0 1 1 1 2 1 1 . ω ω ω ω j j H C sR C sR R R + = + (3) Trong ñoù : H 0 = - 1 2 R R (4) vaø ω 0 = C R 1 1 (5) threesans Maïch loïc thoâng daûi baêng roäng : Ñaây laø maïch khueách ñaïi ñaûo neân : H(s) = - 1 2 Z Z (1) Z 1 = R 1 + 1 1 sC = 1 1 1 1 sC s C R + (2) Z 2 = 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Part6 - Chng 7 NG DUNG KHUECH AI THUAT TOAN VAO VIEC THIET...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online