{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Prob1 - Phan 2 MOT SO BAI TAP MAU Chng 1 AP NG TAN SO THAP...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
56 Phaàn 2 : MOÄT SOÁ BAØI TAÄP MAÃU Chöông 1: ÑAÙP ÖÙNG TAÀN SOÁ THAÁP 1.1 a) Sôù ñoà maïch vaø sô ñoà tín hieäu beù : R E R b C E R L i > i L 5uF i 4k 1k 100 i L R L fe E h C R b i > i c .Re =1 K 5k .ib < ib 1k hfe hfe hie 4k i b) Thieát laäp haøm truyeàn : A i = i b b L i L i i i i i i . = Trong ñoù : head2right 50 - = - = fe b L h i i head2right ) 10 . 4 ( 10 . 2 9 8 . 0 ) / 1 )(Re// 1 ( 3 3 + + + + + = s s sc hfe hie R R i i b b i b Vaäy : Tieäm caän bieân ñoä ) 10 . 4 ( ) 10 . 2 ( 40 ) 10 . 4 ( ) 10 . 2 ( 40 3 3 5 3 + + = + + = ω ω j j s s A i A i =-40 ) 10 . 4 ( ) 10 . 2 ( 3 3 + + s s
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
57 32 26 ) (log scale ω 1 ω 2 ω db A i Luùc naøy ta coi nhö Re bò bypass neân mA R R Vcc I k e c s m CQ 67 . 6 3 20 2 ) _ ( = = + = Maïch oån ñònh DC toát khi h ie <<R b <<h fe R e ta choïn : k e fe b R h R 5 10 1 = = h ie =1,4.50. Ω = 261 67 , 6 25 A im A io Tieäm caän taàn soâ thaáp : ) 26 ( 20 4 2 . 40 ) 0 ( db A i = = ω Tieäm caän taàn soá cao : ) 32 ( 40 ) ( db A i = ω Giaûn ñoà Bode : 1.2 a) Xaùc ñònh R 1 ,R 2 ñeå xaûy ra max_swing : 1K 1K i = Vcc 20V + Vbb Rc Ce i Rb Re Suy ra V BB =o.7 V +I CQ R e ~7,4V Töø V BB vaø R b suy ra = - = = = k V V R R K V R V R cc BB b BB b cc 9 , 7 1 15 , 13 . 1 2 0
Background image of page 2
58 100 128 114 86 0 2 10 12 300 400 2000 A,db ) (log scale ω b) Taàn soá` thaáp 3 db xaùc ñònh nhö sau : Ta coù thôøi haèng naïp vaø xaû cuûa tuï : t=C e [R e //(hib + )] fe b h R =C e [10 3 //(5+100)]=99,1 C e suy ra e e L C C t 01 , 0 1 , 99 1 1 = = = ω F R R C b E E μ ω 1000 ) 10 // 105 ( 10 1 ) // ( 1 3 ' 1 = = 1.3 Cho bieåu thöùc ) 2000 )( 12 )( 2 ( ) 400 )( 300 )( 10 ( 10 ) ( 4 + + + + + + = s s s s s s s A a) Tieäm caän bieân doä : 1.4 a) Sô ñoà tín hieäu beù : Tìm haøm truyeàn : i b b b b L i L i i v v i i i i i A . . = = Trong ñoù :
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
59 h fe =100 h ie =1 K head2right fe b L h i i - = R b R c R E R i i L V 50k Cc1 500k Vcc 1k i 100 i L V b i i C .ib < i L > i b V hfeRe Rb hie Cc1 Rc hfe r i head2right e fe ie e fe ie b b R h h R h h v i + + + = 1 ) 1 ( 1 head2right [ ] ) //( 1 ) //( .
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Prob1 - Phan 2 MOT SO BAI TAP MAU Chng 1 AP NG TAN SO THAP...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online