{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Prob2 - 2-1 Vcc R4 1k rbb V Ii iL L R3 1k Vbb r1 R2 ii b'e...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
72 i B=B 1 b //r b'e b'e m v c i L b i g C R R r bb' b i b'e b'e M b' v m L i L L R g V C C1 i r1 R2 R4 1k R3 1k Vcc + Vbb Ii Vôùi giaû thieát C b'c = 0 thì C M = 0; r bb' = 0 : ngaén maïch B - B'. Sô ñoà chA coøn laïi nhö sau : Theo giaû thieát ta coù : I CQ = 2 m± suy ra : h ie = 2 25 . fe h = 12,5.h fe maø : h ie = r bb' + r b'e = r b'e (r bb' = 0) Do vaäy : 12,5.h fe = r b'e (1) g m = 5 , 12 1 ' = e b fe r h = 0.08 mho Taàn soá cao 3 dB : f h = e b e b M e b e b C R C C R ' ' ' ' 2 1 ) ( 2 1 π = + vôùi : R b'e = (r i // R b + r bb' ) // r b'e = R b // r b'e (r bb' = 0; r i = ) neân : 2-1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
73 f h = e b e b b C r R ' ' . // 2 1 π (2) Ñoä lôïi doøng taàn giöõa : A im = i b b L i L i v v i i i ' ' . = = -g m .R b // r b'e Theo giaû thieát : im A = 32 dB = 40 Suy ra : R b // r b'e = Ω = = 500 08 , 0 40 m im g A vôùi : R b = 10 3 Ω r b'e = = - 500 10 10 . 500 3 3 10 3 Ω Töø (2) ta coù : C b'e = 500 . 10 . 800 . 2 1 // . 2 1 3 ' = e b b h r R f = 400 pF Töø (1) suy ra : h fe = 5 , 12 10 5 , 12 3 ' = e b r = 80 Vaäy : h fe = 80; r b'e = 1K; C b'e Cho sô ñoà maïch nhö sau : Caùc thoâng soá : - ω r = 10 9 rad/s - h fe = 100 - C b'c = 5pF - r bb' = 0 - I EQ = 10 mA i CC L i L Q1 NPN +V i 20uF 20uF 20uF R 1k 100 1k 10k 1k 10k
Background image of page 2
74 = = = = = = pF g C mho I g K K K R T m e b EQ m b 400 / 4 , 0 40 9 , 0 10 // 1 ' ω i L i L i c1 b b'e b'e e e c2 m v b'e +C M c B' E g R C R r i C C C R R r a) Tính ñoä lôïi taàn giöõa A im : cho ngaén maïch caùc tuï C c1 , C c2 , C e vaø boû qua caùc phaàn töû C b'e , C b'c (cho hôû maïch hai ñaàu caùc phaàn töû aáy). Khi ñoù : A im = i e b e b L i L i v v i i i ' ' . = vôùi : * L c c m e b L R R R g v i + - = . ' * e b b i b i e b i e b r R r R r r i v ' ' ' // // . + = Vaäy : 38 ) // ( ). // ( . . ' ' = + + - = e b b i e b b i L c c m im r R r r R r R R R g A b) Tìm taàn soá 3 dB f h : Ta coù : C b'e = 400 10 4 , 0 9 = = T m g pF
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
75 Xeùt ôû taàn soá cao ta seõ thaáy raèng caùc tuï gheùp ngoaøi C c1 , C c2 , C e coù trôû khaùng raát beù do ω raát lôùn ngaén maïch caùc tuï gheùp ngoaøi. Sô ñoà chA coøn : b i b'e b'e r i //r B' L i c v m +C M L b'c C R R g C R i Vaø : C M = [1 + g m .(R c //R L )]C b'c C M = (1 + 0,4.500).5 pF C M = 1000 (pF) Taàn soá cao 3 dB : ω h = ) ( 1 ' ' M e b e b C C R + (R b'e = r i // R b // r b'e = 196 Ω ) ω h = 12 10 ). 1000 400 .( 196 1 - + = 3,64 (Mrad/s) << c b c L C R R ' ) // ( 1 tính toaùn laø hôïp lyù. Vaäy : h Cho sô ñoà maïch nhö sau vôùi caùc thoâng soá : ω T = 10 9 rad/s, C b'e = 6 pF, r bb' = 0; I EQ = 1 m±, h fe = 20 g m = 0,04 mho. i c1 i L EE - i c2 r i bb' e' R E //R L C' = +r R' b'c Yh Yh R C + - v + - v V Vcc Q1 NPN C C 1k 1k 0.5k
Background image of page 4
76 R’ = r b’e + h fe R e ’, C’ = ' ' 1 e m e b R g C + * Ñoä lôïi taàn giöõa : hôû maïch C b'c , C' : A vm = e b i L e fe L e fe r r R R h R R h ' ) // ( ) // ( + + = 0,9 * Taàn soá cao 3 dB : R' = r b'e + h fe R e ' >> R e ' : boû qua R e '. Do ñoù taàn soá xaûy ra ñieåm cöïc : ω 1 = ) ' )( ( 1 ) ' ( ' 1 ' ' ' ' C C R h r C C R c b e fe e b c b + + = + Thay soá : R' = h fe . CQ I 25 + h fe .R E //R L = 10,5 K C' = ' ' ' 1 / 1 e m T m e m e b R g g R g C + = + ω = 2 pF Suy ra : ω 1 = 12 Mrad/s : cho Z i Ñeå tính taàn soá ω h ta xeùt hai tröôøng hôïp sau : ω β = 12 ' ' 10 . 40 . 500 1 .
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

Prob2 - 2-1 Vcc R4 1k rbb V Ii iL L R3 1k Vbb r1 R2 ii b'e...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online