{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Prob4 - 4_3 Cho mach khuech ai cong hng nh sau Vcc R2...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
103 f o =30Mhz r b , e =1 K r bb' =0 h fe =100 f T =500Mhz C b'c =2p T e b fe e b r h C ω 1 ' ' = C b'e =31,8pF 4_3 Cho maïch khueách ñaïi coäng höôûng nhö sau : R 2 R 1 100 L ->oo ->oo ->oo i Vcc i L Ce Cc1 RFC Cc2 R 1k Re 1k 10k Sô ñoà thay theá R b =1 K //10 K ~1 K ,q m =h fe /r b'e = 1 , 0 mho 1K 1K 1k ' B b ' e ' b L L m ' b g v i i L Rb r C R V Ta coù R=R b //r b'e =0,5K C b' = C b'e + C M = 31,8p + (1+g m R L )C b'c = 31,8p + (1+0,1.10 3 )2p = 234pF Coäng höôûng taïi f o = 30 Mhz thì ) ( 30 2 1 ' Mhz LC f b o = = π suy ra : H f C L o b μ π π 12 , 0 ) 10 . 30 ( 4 . 10 . 234 1 ) 2 ( 1 2 6 2 12 2 ' = = = - Baêng thoâng : ) ( 36 , 1 10 . 234 . 500 . 2 1 2 1 12 ' Mhz RC BW b = = = - π π Ñoä lôïi doøng :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
104 ) ( 1 . ' ' ω ω ω ω o o i m i b b L i L i jQ R g i v v i i i A - + - = = = Vôùi : 22 10 . 234 . 10 . 5 . 10 . 3 . 28 , 6 12 2 7 ' = = - b o i RC Q ω neân : A im = -g m R = -0,1.500 = -50 ) 10 . 3 10 . 3 ( 22 1 1 50 7 7 ω ω - + - = j A i 4_4 Thieát keá maïch coâng höôûng ñôn coù : A im = 10db = 3,16 r i = 1 K f o = 40 Mhz R L = 1 K BW = 1Mhz Vcc = 10 V Cuoän daây coù Q = 50; Sô ñoà caàn thieát keá coù daïng nhö sau : i C i L 1k 1k e ' b L L m ' b g v i i r L i r Rp C R V ôû ñaây ta choïn transistor coù : g m =0,01 mho ; r bb' =0 ; h fe = 100 C b'c = 10p, C b'e =1000p 2 2 ' 10 10 - = = m fe e b g h r Ta coù : 6 10 2 1 = = RC BW π vôùi R = r i //Rp//r b'e C = C b'e + (1+g m R L )C b'c + C' : C' laø tuï gheùp ngoaøi
Background image of page 2
105 vaø c o c o e b i Q C Q C r Rp r R ω ω + = + + = + + = - 3 ' 10 . 4 , 1 2500 1 1000 1 1 1 1 1 vôùi c c r L Q ω = : heä soá toån hao cuûa cuoän daây Do ñoù : ) 50 ) ' 1110 ( 10 . 4 , 1 .( ) ' 1110 ( 2 1 10 3 6 C pF C pF BW o + + + = = - ω π hay ) 50 ) ' 1110 ( 10 . 4 , 1 [ 10 . 2 1 ) ' 1110 ( 3 6 C pF C C pF o + + = = + - ω π hay 6 3 6 10 . 2 10 . 4 , 1 ) 10 . 50 2 2 1 ( π π π - = - o f C suy ra : 1110 10 . 1 , 1 50 40 1 10 . 22 , 0 9 9 = = - = - - C pF Ta nhaän thaáy : C = 1110+C' = 1110pF -> transistor coù caùc thoâng soá khoâng thoûa. Choïn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Prob4 - 4_3 Cho mach khuech ai cong hng nh sau Vcc R2...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online