GARIS_PANDUAN_PENGGUNAAN_E-MEL_DAN_INTERNET

GARIS_PANDUAN_PENGGUNAAN_E-MEL_DAN_INTERNET - JABATAN...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Version: 1.0 Date: 22nd Sept 2008 Restricted Pages 1 of 15 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA No. 20, Persiaran Perdana, Presint 2, 62551 W.P Putrajaya. PROCEDURE MANUAL Document Title: GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK Document Number: PS-JPN-SM-PS-22 (BM) MS ISO 27001:2005 Reviewed & Verified By: ......................................... Name : Designation : Date : Approved By: .......................................... Name : Designation : Date :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia Procedure Manual (ISO 27001:2005) Title: GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK Document No: PS-JPN-SM-PS-22 (BM) Version: 1.0 Restricted Page 2 of 15 Date: 22nd Sept 2008 KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN . ....................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.0 TUJUAN……………………………………………………………………………………………………. . E rror! Bookmark not defined. 3.0 TATACARA PENGGUNAAN INTERNET . ................................................................... 3 4.0 TATACARA PENGGUNAAN MEL ELEKTRONIK . ........................................................ 6 5.0 KAWALAN KESELAMATAN INTERNET DAN E-MEL . ................................................. 9 6.0 TANGGUNGJAWAB PENTADBIR E-MEL DAN INTERNET . ...................................... 10 7.0 TANGGUNGJAWAB PENGGUNA . .......................................................................... 12 8.0 KELAYAKAN DAN PENGHADAN . .......................................................................... 13 9.0 KHIDMAT NASIHAT . ........................................................................................... 13 10.0 PENUTUP…………………………………………………………. .………………………………. ...... 14 APPENDIX A-DOCUMENT AMENDMENT REGISTER .................................................................................. 15
Background image of page 2
Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia Procedure Manual (ISO 27001:2005) Title: GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK Document No: PS-JPN-SM-PS-22 (BM) Version: 1.0 Restricted Page 3 of 15 Date: 22nd Sept 2008 1.0 PENGENALAN Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah membolehkan maklumat dihantar dan diterima dengan pantas. Kemudahan ini telah membawa kepada peningkatan penggunaan internet dan mel elektronik atau e-mel dalam sektor awam. Hakikat ini turut dipengaruhi oleh bilangan pengguna dan kepentingan maklumat yang kian meningkat dari semasa ke semasa. Komunikasi secara elektronik juga dilihat sebagai salah satu saluran penting dalam membantu mewujudkan perkongsian maklumat. Tambahan pula, kaedah ini membolehkan proses penghantaran dan penerimaan sesuatu maklumat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah. Bagaimanapun, pengurusan internet dan e-mel yang tidak terkawal boleh menjejaskan keselamatan maklumat. Justeru, perlindungan keselamatan yang bijaksana perlu diwujud dan disesuaikan bagi menjamin kesahihan, keutuhan dan
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 15

GARIS_PANDUAN_PENGGUNAAN_E-MEL_DAN_INTERNET - JABATAN...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online