{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

GARIS_PANDUAN_PENGGUNAAN_E-MEL_DAN_INTERNET

GARIS_PANDUAN_PENGGUNAAN_E-MEL_DAN_INTERNET - JABATAN...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Version: 1.0 Date: 22nd Sept 2008 Restricted Pages 1 of 15 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA No. 20, Persiaran Perdana, Presint 2, 62551 W.P Putrajaya. PROCEDURE MANUAL Document Title: GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK Document Number: PS-JPN-SM-PS-22 (BM) MS ISO 27001:2005 Reviewed & Verified By: ......................................... Name : Designation : Date : Approved By: .......................................... Name : Designation : Date :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia Procedure Manual (ISO 27001:2005) Title: GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK Document No: PS-JPN-SM-PS-22 (BM) Version: 1.0 Restricted Page 2 of 15 Date: 22nd Sept 2008 KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN ........................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.0 TUJUAN…………………………………………………………………………………………………….. E rror! Bookmark not defined. 3.0 TATACARA PENGGUNAAN INTERNET .................................................................... 3 4.0 TATACARA PENGGUNAAN MEL ELEKTRONIK ......................................................... 6 5.0 KAWALAN KESELAMATAN INTERNET DAN E-MEL .................................................. 9 6.0 TANGGUNGJAWAB PENTADBIR E-MEL DAN INTERNET ....................................... 10 7.0 TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ........................................................................... 12 8.0 KELAYAKAN DAN PENGHADAN ........................................................................... 13 9.0 KHIDMAT NASIHAT ............................................................................................ 13 10.0 PENUTUP…………………………………………………………..……………………………… ....... 14 APPENDIX A-DOCUMENT AMENDMENT REGISTER .................................................................................. 15
Background image of page 2
Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia Procedure Manual (ISO 27001:2005) Title: GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK Document No: PS-JPN-SM-PS-22 (BM) Version: 1.0 Restricted Page 3 of 15 Date: 22nd Sept 2008 1.0 PENGENALAN Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah membolehkan maklumat dihantar dan diterima dengan pantas. Kemudahan ini telah membawa kepada peningkatan penggunaan internet dan mel elektronik atau e-mel dalam sektor awam. Hakikat ini turut dipengaruhi oleh bilangan pengguna dan kepentingan maklumat yang kian meningkat dari semasa ke semasa. Komunikasi secara elektronik juga dilihat sebagai salah satu saluran penting dalam membantu mewujudkan perkongsian maklumat. Tambahan pula, kaedah ini membolehkan proses penghantaran dan penerimaan sesuatu maklumat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah. Bagaimanapun, pengurusan internet dan e-mel yang tidak terkawal boleh menjejaskan keselamatan maklumat. Justeru, perlindungan keselamatan yang bijaksana perlu diwujud dan disesuaikan bagi menjamin kesahihan, keutuhan dan kebolehsediaan maklumat yang berterusan. 2.0 TUJUAN Tujuan utama garis panduan ini ialah untuk menerangkan tatacara penggunaan internet dan e-mel, meningkatkan tahap keselamatan sistem komunikasi dokumen rasmi Kerajaan dan mengurangkan risiko gangguan operasi internet dan e-mel. 3.0 TATACARA PENGGUNAAN INTERNET 3.1 Teknologi internet telah memudahkan perhubungan antara pengguna dan menyediakan akses kepada banyak maklumat dalam pelbagai bentuk format dengan menyediakan sumber pembelajaran, rekreasi, penyelidikan, analisis, rujukan dan bahan-bahan lain yang berfaedah. Perkhidmatan Awam dalam usahanya menuju ke arah pemodenan tadbiran telah melihat internet sebagai satu platform untuk penambahbaikan perkhidmatan yang disediakan. Dalam konteks ini, kakitangan
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

GARIS_PANDUAN_PENGGUNAAN_E-MEL_DAN_INTERNET - JABATAN...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online