Meet en regeltechniek - Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom 1 Voorwoord: Ondergetekende is sinds 1985 docent meet en regeltechniek en besturingstechniek. In die functie zijn door hem veel meet en regelopstellingen en practicumvoorschriften geschreven, waarvan studenten van verschillende MBO scholen gebruik hebben gemaakt. In de loop van de tijd zijn de belangrijkste struikelblokken voor studenten duidelijk geworden. Veel boeken hebben een zeer hoog abstractieniveau en laat de duidelijkheid vaak te wensen over. Latent was altijd al de gedachte aanwezig om een boek te schrijven voor studenten, maar ook voor mensen die zich al langere tijd bezig houden met de meet en regeltechniek. Voor deze laatste groep zal het voornamelijk een naslagwerk zijn. Het boek moest in ieder geval toegankelijk en dus voor een leek goed leesbaar zijn. In dit boek worden geen ingewikkelde formules gebruikt. Daar waar dat noodzakelijk is, worden deze uitgelegd. Ik hoop dat de opzet van het boek geslaagd is en de meet en regeltechniek zo praktisch mogelijk zal worden overgebracht op de lezer. Het is een interessant vak en wordt op alle fronten in de procesindustrie gebruikt. De vonk die bij mij ooit is overgeslagen hoop ik op deze wijze ook bij de lezer over te kunnen brengen. Yme Dikkerboom Vlaardingen, 31/12/2006
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom 2 Inhoudsopgave
Background image of page 2
Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom 3 Inhoud: 1 .1 Inleiding 1 .2 Meet- of ingangsfuncties 1 .3 Verwerkingsfuncties Samenvatting: Het P&ID wordt gebruikt door procesoperators en andere technici. Het geeft aan hoe het leidingwerk loopt en welke instrumentatie je aantreft. Via dit tamelijk eenvoudige schema krijg je snel een idee hoe het procesverloop plaatsvindt en welke apparatuur aanwezig is. Dit hoofdstuk gaat in op de achtergronden van het P&ID. We beginnen met deze materie als eerste omdat je er in dit boek verder mee gaat werken.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom 4 1.1 Inleiding Het piping and instrumentation diagram (P&ID) wordt gebruikt door procesoperators en meet en regeltechnici. Zoals de naam suggereert, geef dit schema instrumentatie en leidingen weer. Maar ook vaten, mixers, kleppen, appendages etc. Het schema is genormaliseerd volgens NEN 3157. Deze basissymbolen geven uitsluitend aan wat er wordt gemeten, geregeld of gestuurd. Het grondsymbool van het PID is een cirkel met een diameter van circa 10 mm. In de cirkel wordt de functie van het instrument met behulp van een lettercodering vermeld. Is de cirkel te klein om de lettercodering te bevatten, kan deze in horizontale richting worden uitgerekt. Aan de cirkel kunnen meetlijnen zitten of stuurlijnen. Meetlijnen zijn doorgetrokken lijnen. Stuurlijnen geven standaard signalen door en zijn gestreept. Fig. 1.2 meetlijnen en stuurlijnen
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/09/2011 for the course TECH 001 taught by Professor Y.dikkerboom during the Spring '11 term at University of Central Oklahoma.

Page1 / 124

Meet en regeltechniek - Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online