{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Math220-HW1-Answers (1)

Math220-HW1-Answers (1) - mmm[nuofi’oquo an(x ‘t irz...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mmm '[nuofi’oquo an: (x ‘t irz) pun (1“Z’{> 91013;» sq: :qu qons no 59mm am pug Q um or ‘ (Qajfiap asamau am 01 1391.103) q pun e uaamlaq alfiun 91g ()1) Q'fmd (.r) Q'dme) (3XQ)XE(H) axafi) (oxen-BU) onqim) q X E (P) q - e (a) 'umoqs st: pauddn {q} (‘1) (IE + “Z (9) s! 9310} N1); 2;; (1 lnoqn aanol all} JO apmyufieux aux pug '91 fig _ r = a x + f: — :c = q >1: — .f + z = 8 5! Kmunnb usagfi sq) swinging ® 'adox qaua u; 9310} 914] JO apnuufimu aql pug ‘papaau s! N ggz ;o 9310; e 31 'umlfiegp sq) u! umoqs 812 ‘sadox 0m: Sugsn 9.!qu oluo paund s; moq v u ‘summau u; 9310} sq] pue smaw u! pamstzaux s; aaumsyp am 3! auop >110,“ aql pug "(g ‘g ‘g) 01 (z ‘0 ‘1) LUOJ} zuawfias auu aql fluom wag‘qo m: 59mm )[01 + [g + gg = 3 9310; :umsuoav 21 ()1; ;0 mo 10 afied aq) mug pamaup A x n 51 A x n] put: A . n pug ‘amfig 9111 u! umoqs SJOJDQA sq: am A pun n J1 1; DEV Nam?!” J0 9919 9'41 Wk! (Q) '(E 't’ ‘03 DU" ‘(1 - ‘0 ‘08 “(0 '0 ‘[)V swgod sq} qfinoup aueld sq; 01 mlnaypuadjad 1033:» 9 pug (B) “u q 0 'GV PIm ‘DV ‘HV 393!” luaoug‘pn mgm padgdalanemd aux JO awnlm sq) pug ‘(z ‘g ‘0)(] We ‘(1’ ‘I 'l —)3 ~(0 ‘E '09 ‘(l ‘0 ‘IW SWEOd 9W “9MB :2an t: 30 smuofingp om: uaamaq afiutz 9mm: aq) pug ‘5 q + at (p) BE‘ (3) q _ a (q) q + B (n) l 'SJOJOQA guy/noun} z[(5><(I)-B]=[(B><3)><(°><II)]-(q><e) 9111.10 use: mmp 01 may asn pun amfig aql u! smxaaA sq} ,(dog uaqz “A u} an: a pun ‘q ‘3 g! 1qu moqs '3 A-(AXan) (Mxn)-A(a) O=I+Z9+KZ+X8—;Z+ZK+;X (mm-um) M-(Axmm) d‘ e 19 uaa a ux a pug 'z = (M x A) . n 1an asoddns “sq 5 9m 30 Smp J pug 3 q) p 'd ( ) 'aueld-m‘ sq) swasmuy 9.19qu 55141 qogqm u! amna sq] pug (q) '(I ‘Z ‘1”) 19W” 591! PW (E ‘Z- ‘9) lugod am ufinmq} sassed 1121p anqu mp 30 uogmnba ma pug (QCD , sasgmaxa ‘xs + [Z — Hm- )(z + f qloq oz yeuofioqno am 1qu smxaaA uun 0M1 pug ‘9 wee/M W3 ;0 A'epsjnql 38120 eng '9 ‘K/qlfia/ pue Kneeu 6111/14 '1: 'ijaJo ou 9419091 mm sxamsue peggsnfun Knee/9 sxamsue fields/p pue suone/noleo [/e MOus ‘9 m1 fiuwom we nofi wa/qOJd eu: luauap! Knee/3 'z yawoa pueq Jqfiy do; sq; uo eweu Jno/f ;u_ud [yea/o '; suopannsm wozaaA :9 Anawoag agmeue leuogsuawgp-aaml L1; meme)on “*M‘ l JO t 359:1 H03 Jami-“"3 6096‘032 “39W ‘H '1: '0; mud nu; 1r 1; \m : '1 .77 ‘x '1; ms _< \ (H.1an 01]} _3U MHYILI filun‘lnfim 3m 1w unuvnhn m' puH ‘Sl 43me fiuulenflm «u pul‘ sum :3le [[1an qdmg ‘ugfipn mp 11' _,\ H \ 2 ,\ l DAJHT‘ 0L4! Aw spun fiuungnnm 3L“ 7“) nummhn w: W“ m I h? '1 l ) “find at!) N‘, 2) : .\. DXJHQ 3H1 AU DJHIUAJHJ 9L“ [)UH 'If "(H DU" (0 ‘0 smgud sq; 1" 1 “!-‘ ’r = -\' 'l \m g : A asdmn 2111;091:11me aql [email protected] 'aJmminn 3L1) (3) pun 'Jmam lmumu 1an am (q) ‘Jmnm wafium nun 9L“ (1:) pug ~<1':1~; Vi) :11): (q uaufi ammo sq: Jud '1 fiugsmnug )0 uoylamgp DLU u! H ‘0 ‘1) lugod am [1101} pamsnmu qlfiual 3m 01 loadsaJ mm )1 I may 4 [1 up ,9 + 3,2 = (1).: sum aq] amlaunuudaa ‘saAJnn ax‘aqx go unmanang 30 3|??an 9111 Wk] ‘(O‘U‘U wwd 9u1111m1+.f;1+!(1+ I) = (IF-l sum sq} SIDQSJQIU! )1} + {1 ugx’ + guns 2 (“U xglaq aql '5 '13130 ‘(JZ ugs ‘1; s03 ‘: ‘1z) : (1).! sum sq: m qlfius; sq} pugd ‘3 v an ~41 u ' I :7; I ' 1; \'.1 :: \ SUUHI‘HI‘.‘ 11]!“ SUN,“ 31“ 10 .1"? NH . . . . | 1 .10 qlfiual Dl{13}!?\llu\3 m x) 1 1/ mm sing \UUNdlULg‘ ox‘] 1 m '1 '[1 )1") u] aunld [nuunu sq) ju uuuvuhn ux: m; pm‘ 10 ‘1 ‘l; w nu” umfium .qu p» \unurnhn ammunwd (q) ‘mnrld-Lx’sm «1335.13ng 3 31mm “nod 31“ (1?; puH '1 ul : ‘1 - 1; z .\‘ “1 w z : ,\‘ sununnha mm sum 3m :sq k) 13'] '9 '1/7 HJJ mmme 3112 up .; (1:1 mm I 4,7 {:1 : (In ‘[email protected] 'UDDJCN ununum 1: un sun luafium am pm: sum aux unimg ‘(z 12‘ '1) mod aux 1v 1,; ugs z ~_~ : ‘1; up 5 = .\' '/ ugs ; z \' mm: sq) 0) sun )uafium all] J0} suuunnhn numunund pug] 1; ‘g::.. r mmld aq] pm: 91 z ,A‘ 4,. ..\' Japuufln am w umpasmug A30 sum sq) Sluawdm amp uuuaun} mum n pugd 'uu (“H m w ‘qu PUB M) ‘J Au) umump sq) pugd (I!) '(H +Iw1'I/H w m‘: 7 15> = m: m 'z '(1).,-' 9”“ WA Wk! (‘1) '1! A‘muap! put: mums sgql Jo; uoymnbe m2 pugd '(0 '| - ‘0) xuyod sq) 01 d mm} anumsgp sq] 935m: 5! l = A‘ aumd 9m 03 d um.” asumsgp QLU mq] qnns d sgugod "n 30 szsgsum soupns V '95 ‘pyosdgua am J0 uogmnha [m pugd 'sgxn—x aq) moqn 91 = :A' + In: 95‘de 9m Suumm Aq pamon s! pgosdma uv 1; 9 + it ~ A: — I: + EX: 1"9: 0 = z: + .(g - {A} + [If '55 (X + [ c: C: + (5% I r = 7:1» _ [1+ (xt— 1- = :z + A‘ — 1+ '1; ; 5p + :K = :x 1; : = A' '05 I 'anngms {4339.10 qdmfi sq] [1319315 pun Kgpuam 95-32 ‘f‘i’ = :1— - .f + A'{ pun a z = If _ .\' + xg saumd am uaamaq anumsgp sq) [email protected] 'saumd 0M! 'an JO uogmasmlug J0 auu am 10} suoguznba amawmnd pug (p) ‘off Klamngmddn 5'; saunld sq) uaamaq alfiun name up mu) moqg -(g._ '1»- T) 1010;“ [cuuuu seq putt (r '0 ‘z) qfinmq) sassud auuld puoaas V (a) *(n) 11nd u! aucgd mp 01 Julnagpuadjad 8; mu) 5] qfinmu) sun am .10; suogwnba agnaulux/(s pugd (q) '(f— ‘2‘ ‘IL? PUB ‘(Ol 'l— ‘l—)9 ‘(l '1 "CM" syugod aux qfinmql sasscd mu] auuld aq: JO ununnb: uu pugd (m ‘92 'l = :z _. A' + xaunld 9m 0: minnwuadjad pun { = :z + .( pun 1 = : _ :r saumd 914! go uuuaasmug Jo an” em qfinmq) auuld am y) uogwnba uu pugd ‘saunld 353m uaamaq 912m: all] ‘aafiap 1931mm mp 01 manna ‘pugd (q) 0 <1 um ugs + [‘w $03 + !1::—: (1).: uouaum JOIDGA un 9/me aux qnmlg (n)© sasgzuaxa 'Jnmngpuadnd mu launmd Jaqlgau 911: g = :r + .{g H x: pun I = : - K + xsalmld sq) an) moqs (u) '92 ‘fiupnasmzug m ‘maxs ‘pumnd an: pun suogumha synauuufls mp ,(q uangfi’ sau” gm .1ququ auguualaq 'gz '1z+ I- =:‘1—z=‘1"1+1=.r auu sq) 01 ugfigm 911) mm; soumsgp an) pug 'zz 'Z::+.\'._.\'z :quld sq] smasmlug 11- = : ‘1g + ‘ .-= .\‘ ‘1 _ z = .\' suogmnha amawmnd [film an” 9111 [13mm u! Jugod aqx plug '13 1g + 1::‘1~ {:A“); =.\' an” aql sugmum 1m]: (z.— "5 ‘1) qfinmu} aumd aql 'oz (1 T '9) W“- ‘(Z ‘0 ‘1") “(I 'l - 'U Manon“ amNd 911i I = :g _ A} + x m Iannmd pun m ‘1 ‘3) qfinmq) aunld aqi m ‘aumd sq} _Ju uuunnba 1’"? [mg 02‘“ {I = :" + .\’ - 1‘: sunld am 01 mlnagpuadmd pun (g- 'z ‘zf. qfinmul an" all 'u 3+:=.\‘§=(1-..x)} au" am on laucmd put! (1 — ‘0 ‘1) qfinmq) auu aql '91 (S '1 ‘1) W“ (I ‘1 - ‘fl “Emu” 9“?! 9Hl® '91:” sq) Jo; sununnba amatumrzd pug u—g; <55? % 2; y) mi — Q; a ‘7) 2 m T" (7) ‘ V ' 131? (q) M’CW‘Z?“ \wZ 0\ I ‘\\ V M M W A \\:_‘ 0W W K q q / \qw _‘ W V ‘ ( F E1}; “" 39 3mg) #712 «U (00 by: (f—Z) qz'xmmx) MC?) 0 Z; v] f kw“ 7’;H;3/\/\ 0m 7w§ 2* *fjw‘v 4 4mm )QIJVHI (Igz /<} Wain”) W M! {7%in ?)MJS ’9.1\g/v)§;Z 32/ — ‘ m a w ,4 , .w ‘ V r- i I 4. r.“ ( i {)7 3c 41““ \Vi. x ‘D ‘1‘» , iii \ ij9w~J :yfigggg) '3‘; 9'"qu fl 4'. .4 VV Jr“ >/\ NJ) Q: Tax J, m a S: DAM?) '25)}. i} fix ,7.) ME» .3.st ‘X 71.1. §3XYJ 9r‘u0) §I\ 7AAOj ’2‘)" (a om i=0 (728+— Aer ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Math220-HW1-Answers (1) - mmm[nuofi’oquo an(x ‘t irz...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online