COT5407-Class21

Cot5407 class21

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÔØ Ö ¾ ÐÐ¹È Ö× Ë ÓÖØ ×Ø È Ø ØÖ Ú Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ × ØÓ Ù× ËËËÈ Ð ÓÖ Ø Ñ× ÓÖ ÈËÈ ÏØ ×ØÖ ³× Ð ÓÖ Ø Ñ ´ÒÓ Ò Ø Ú Û Ø× µ Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ ÛÓÙÐ ÓÑ Ç´Î ´Î Ð Î · µµ Ç´Î ¾ Ð Î · Î µ ÏØ Ø ÐÐÑ Ò¹ ÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ ÛÓÙÐ ÓÑ Ç´Î ´Î µµ Ç´Î ¾ µ ÌÖ ÔÔÖÓ × ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó×Ø Ñ ØÖ Ü ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ¢´Î ¿ Ð Î µ ¢´Î ¿µ ÐÓÝ ¹Ï Ö× ÐÐ Ç´Î ¾ Ð Î · Î µ ÂÓ Ò×ÓÒ ½ Å ØÖ Ü ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ¬Ò Ø Î ¢ Î Ñ ØÖ Ü ´Ñµ ´Ñµ ´ ´Ñµµ Ý Ø Ð Ò Ø Ó Ø × ÓÖØ ×Ø Ô Ø ÖÓÑ ØÓ Û Ø Ñ ×º Ì Ò ¼ Û ´ µ¾ ¸ ½ ÓØ ÖÛ × Ò ÓÖ ÐÐ Ô Õ¸ ´Ô·Õµ Ñ ÒÒ´ ´Ôµ · ´Õµµ ½ ´½µ 10 i 9 4 ´Î ½µ a 8 b 6 c j 12 × Ø Ñ ØÖ Ü ´Æ´ µµº ¾ ÓÑÔÙØ Ò ´Ô·Õµ ÖÓÑ ´Ôµ Ò Ù× Ò Ñ ØÖ Ü ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ´Ô·Õµ ´Ôµ ¡ ´Õ µ Û Ö ´Ñ Ò ·µ × Ù× × Ø × × Ò×Ø Ó ´· ¢µ j8 i 10 9 4 ´Õ µ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð min(10+8,9+6, 4+12) 6 15 12 Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ × Ç´Î ¿ Ð Î µ ÀÓÛ Ò ÝÓÙ Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò Ø Ú Û Ø ÝÐ× C S R ¿ 1 4 3 1 2 4 11 3 -4 5 -2 3 2 -1 15 ´½µ ¼ ¼ ½ ¿ ½ ´¾µ ¼ ¼ ½ ¿ ¿ ´µ ¼ ¼ ½ ¿ ¿ ¼ ½ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ¼ ¿ ¼ ½ ½ ½ ¾ ´µ ½ ¼¿ ¿ ¼ ¾ ½ ½ ¾ ¾ ½ ½ ¼ ½ ¾ ¾ ½ ¼ ½ ¾ ¾ ½ ¼ ½ ½ ½ ¾ ¿ ¼ ¿ ½ ¾ ½ ¼ ¿ ½ ¾ ½ ¼ ½ ½ ½ Å Ø Ó ¾ ÐÓÝ ¹Ï Ö× ÐÐ ´Ñµ ¬Ò Ú ÖÝ × Ø × ÓÖØ ×Ø Ô Ø Ð Ò Ø ÖÓÑ ØÓ Û Ø Ø ÑÓ×Ø Ñ ÒÓ × Ò ØÛ Ò ´¼µ ½¸ ´µ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/13/2011 for the course COT 5407 taught by Professor Staff during the Spring '08 term at FIU.

Ask a homework question - tutors are online