Sustainable_development_and_urban_growth.docx - \u1ee8NG D\u1ee4NG M\u1ea0NG KH\u00d4NG D\u00c2Y DI\u1ec6N R\u1ed8NG V\u00c0O KHO\u1ea2NG KH\u00d4NG GIAN TR\u1eaeNG TRUY\u1ec0N H\u00ccNH \u1ede

Sustainable_development_and_urban_growth.docx - u1ee8NG...

This preview shows page 1 - 9 out of 30 pages.

NG D NG M NG KHÔNG DÂY DI N R NG VÀO KHO NG KHÔNG GIAN TR NG TRUY N HÌNH VI T NAM
Image of page 1
M c l c 1. Kho ng tr ng truy n hình (TV White space) 2. Tiêu chu n IEEE 802.22 (M ng không dây di n r ng) 3. Nh ng ng d ng c a chu n IEEE 802.22 4. Kh năng tri n khai m ng không dây di n r ng Đài THVN
Image of page 2
1. Kho ng không gian tr ng truy n hình (TV White Space) “TV White Space” đ ư c xem nh ư là m t vùng đ a lý đó ph vô tuy n kh ế ông đ ư c s d ng b i các d ch v đ ư c c p phép (B i vì n u ế s d ng s gây nhi u đ i v i các d ch v đã đ c c ượ p phép). Ph t n s vùng không gian tr ng truy n hình có ti m năng truy nh p b i các ng ườ i dùng khác không c n c p p hép, k t ế qu : + Làm tăng hi u qu ph + C i ti n ế nh ng d ch v m i B o v an toàn sóng cho các d ch v đ ượ c c p phép. Channel X Các tr m qu ng bá công su t cao dùng t n s gi ng nhau c n dành 1 kho ng tr ng gi a vùng bao ph c a chúng đ tránh nhi u.
Image of page 3
vùng không gian tr ng truy n hình có th s d ng đ l p đ t các máy phát vô tuy n ế công 3 su t t h p.
Image of page 4
Ngu n : Quy ho ch t n s m ng phát sóng truy n hình Vi t nam đ n ế 2020.
Image of page 5
2. Chu n M ng không dây di n r n g, IEEE 802.22 2.1 T ng quan tiêu chu n IEEE 802.22 M c ti ê u: Truy nh p vô tuy ế n băng r ng nông thôn. C ô n g n g h s d n g: Công ngh thu phát vô tuy n ế thông minh d a trên vi c dùng ph không c p phép, đ ư c thi ế t k ế ho t đ ng trong băng TV dãi t n t 54 MHz - 862 MHz, không gây nhi u đ n nh ế ng ng ư i đang dùng ph có c p phép khác. N h ng t c h c tham gia v à o v i c y d ng c hu n đ i di n c a: - Công nghi p th ư ng ơ m i, T ch c phát thanh truy n hình, chính ph , các t ch c lu t và h c vi n. Thành v i ên : Kho ng 40. Tên d án : IEEE 802.22, IEEE 802.22.1 Ph m v i ho t đ ng : Ho t đ ng b ăng t n VHF và UHF cho phép truy n sóng kho ng cách xa, bán kính cell t 17- 33km. Băng thông x p x 280 Mhz v i 47 kênh TV. L p v t (PH Y ): T i ư u cho th i gian đáp ng kênh truy n kho ng cách xa và kênh fading l a ch n t n s cao. L p truy nh p môi tr ư ng ( M A C ) : Cung c p kh năng bù th i gi an tr do truy n kho ng cách xa. Đ c t ính đ c đáo n h t đ ư c gi i thi u cho công ngh vô tuy n ế thông minh (nh n th c): là kh năng t c m bi ế n ph t n, qu n lý ph , k ế t n i v i h th ng đang t n t i, xác đ nh ví trí và b o m t Thi ế t b di đ ng và xách tay: IEEE 802.22 cho phép kh
Image of page 6
năng thu qua thi ế t b xách tay. L p v t lý đ ư c thi ế t k đ ế h tr thi ế t b thu di đ ng v i t c đ di chuy n lên t i 114 km/h. 5 Chu n IEEE 8 02.22 đ ư c công nh n chính th c vào ngày 1/7/2011
Image of page 7
2.2 Ph m vi ho t đ ng IEEE 802.22 Ho t đ ng trong băng UHF/VHF. T n s đ ư c n đ nh t i Hoa kỳ: 54- 60, 76-88, 174-216, 470-608 và 614-698 MHz, t ng băng thông 282 MHz t ư ng ơ đ ư ng ơ 47 kênh truy n hình. Ki ế n trúc m ng: Đ m- Đa đi m (PMP) Công su t b c x EI RP và bán kính cell: Tr m thu phát c đ nh và l ượ ng thuê bao c
Image of page 8
Image of page 9

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture