QT160 - Chuyn thc tp tt nghip LI M U L trnh gia nhp WTO ca...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyên đ th c t p t t nghi p ự ậ ố L I M Đ U Ở Ầ L trình gia nh p WTO c a Vi t Nam không còn xa , đi u này đ t cho n n kinh t Vi t Nam tr c nh ng th i c , v n h i và thách th c m i. ế ướ ờ ơ V i vai trò là con chim đâù đàn c a ngành d t may Vi t Nam .Công ty c ph n may Thăng Long đã và đang th c hi n nhi u ch ng trình , k ươ ế ho ch và chi n l c m i đ b t nh p v i xu th h i nh p kinh t qu c t ế ượ ớ ể ắ ế ộ ế ố ế c a n c nhà .M t trong nh ng công tác quan tr ng ph i k đ n là nâng ướ ả ể ế cao ch t l ng c a công tác l p k ho ch s n xu t kinh doanh c a công ấ ượ ế ty . Đ i v i m t doanh nghi p b t kỳ thì ho t đ ng l p k ho ch là ch c ố ớ ạ ộ ế năng đ u tiên c a quá trình qu n lý , có vai trò r t quan tr ng . L p k ế ho ch g n li n v i vi c l a ch n m c tiêu và ch ng trình hành đ ng ươ trong t ng lai , là c s đ xác đ nh và tri n khai các ch c năng còn l i là ươ ơ ở ể t ch c , lãnh đ o , ki m tra .B i v y ch t l ng c a công tác l p k ấ ượ ế ho ch s n xu t kinh doang đ c nâng cao s là đi u ki n c n thi t đ ượ ế đ m b o quá trinh kinh doanh c a doanh nghi p đ t hi u qu cao. Xu t phát t vai trò quan tr ng c a vi c l p k ho ch và trên c s ệ ậ ế ơ ở nghiên c u th c tr ng ho t đ ng l p k ho ch t i Công ty c ph n may ạ ộ ế Thăng Long nên em đã ch n đ tài : “Th c tr ng l p k ho ch s n xu t ế kinh doanh t i Công ty c ph n may Thăng Long “ làm chuyên đ t t ề ố nghi p c a mình . Ngoài ph n m đ u , k t lu n và danh m c tài li u tham kh o , n i ở ầ ế dung c a chuyên đ g m 3 ph n sau : ề ồ Ph n I : Lý lu n chung v k ho ch , l p k ho ch trong qu n lý. ề ế ế Ph n II : Th c tr ng l p k ho ch t i Công ty c ph n may Thăng ế long. Ph n III : Các gi i pháp nh m nâng cao kh năng l p k ho ch t i ế công ty . Sinh viên: Tr n Bình Minh L p : QLKT 44A
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chuyên đ th c t p t t nghi p ự ậ ố Em xin chân thành c m n ơ Khoa khoa h c qu n lý – Tr ng Đ i ườ h c Kinh t qu c dân , Phòng k ho ch v t t Công ty c ph n may ế ế ậ ư Thăng Long và cô giáo h ng d n – Th.s Nguy n Th L Thuý ướ ị ệ đã giúp đ , h ng d n và t o đi u ki n thu n l i đ em hoàn thành chuyên đ t t ướ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 75

QT160 - Chuyn thc tp tt nghip LI M U L trnh gia nhp WTO ca...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online