{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT075 - Lu n văn ậ tèt nghiÖp M C L Ụ C Ụ L I NÓI...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lu n văn ậ tèt nghiÖp M C L Ụ C Ụ L I NÓI Đ U Ờ Ầ Ch¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty VËt liÖu Nae c«ng nghiÖp ……………... 5 I S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt liÖu Nae c«ng nghiÖp ...5 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t t riÓn cña c«ng ty ……………………………. 5 1.2 NhiÖm vô v à ng à nh kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty ……………………… 6 I I Mét sè ®AEc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty …………………. 7 2.1 §AEc ®iÓm vÒ tae ch c ứ qu¶n lý vμ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.. ………. .7 2.2 . §AEc ®i ể m v ề c ơ s ở v ậ t ch ấ t v à k ỹ thu ậ t c«ng nghiÖp c ủ a c«ng ty ……….. 13 2.3.§AEc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc ……………………………………………... 20 2.4.§AEc ®iÓm vÒ tμi chÝnh ……………………………………………………. .21 2.5.§AEc ®iÓm vÒ thÞ trêng cña c«ng ty ………………………………………. 25 Ph m Văn Đăng ạ QTKDTH 42A 1 Lu n văn ậ tèt nghiÖp Ch¬ ng I I Th c tr ng công tác tiêu th s n ph m t i công ty v t li u n ự ạ ụ ả ẩ ạ ậ ệ ổ công nghi p……………………………………………………………………... ệ …..27 I Th c tr ng v tình hình tiêu th s n ph m t i công ty v t li u n công nghi p ự ạ ề ụ ả ẩ ạ ậ ệ ổ ệ …...27 1.1 KÕt qu¶ tiªu thô theo nhóm s n ph m ả ẩ ………………………….. ………... 27 1.2 K t qu tiêu th theo th ế ả ụ ị tr ng ........ ườ ...........................................................33 1.3 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tiªu thô …………………………………………… 35 1.4 C¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy tiªu thô mμ c«ng ty ®· ¸p dông …. ……………… 36 II Các nhân t nh h ng đ n công tác tiêu th c a công ty ………………… ố ả ưở ế ụ ủ 39 2.1 Các nhân t bên ngoài .……..…………………………………………......39 ố 2.2 Các nhân t bên trong ……...…………………….. ố ……………………….42 I I I §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty . ………………. 44 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc ………………………………….. ……………… 44 3.2 Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i …….………………………………. ……………. 51 Ph m Văn Đăng ạ QTKDTH 42A 2 Lu n văn ậ tèt nghiÖp 3.3 Nh÷ ng nguyªn nh© n c¬ b¶n cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ….. 53 Ch¬ ng I I I Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ® Èy m¹nh c«ng t¸c t iªu thô t¹i c«ng ty vËt liÖu nae c«ng nghiÖp …………………………………………………………... 54 I §Þnh híng cña c«ng ty VËt liÖu nae c«ng nghiÖp …………......
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 98

QT075 - Lu n văn ậ tèt nghiÖp M C L Ụ C Ụ L I NÓI...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online