QT076 - Lun vn tt nghip Mai Ngc Sn 2000A1196 Li ni u Tin...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Mai Ngc Sn 2000A1196 Li ni u Tin lng lun l vn c x hi quan tm bi ngha kinh t x hi to ln ca n. i vi ngi lao ng, tin lng l ngun thu nhp quan trng nht gip h bo m c cuc sng. i vi mi doanh nghip, tin lng l mt phn khng nh ca chi ph sn xut kinh doanh. V i vi nn kinh t t nc, tin lng l s c th ha qu trnh phn phi ca ci vt cht do chnh ngi lao ng trong x hi sng to ra. tin lng thc s l n by tng hiu qu lao ng th vn AEt ra vi mi doanh nghip l nn p dng hnh thc tr lng nh th no cho ph hp tnh cht AEc im sn xut kinh doanh ca n v mnh nhm pht huy ti a tnh kch thch ca tin lng i vi ngi lao ng v m bo tt mi quan h li ch gia doanh nghip, nh nc v ngi lao ng. Do vy vic hon thin cc hnh thc tr l ng trong doanh nghip tuy l mt phn trong cng tc tin lng ni chung ca doanh nghip nhng li c v tr ht sc quan trng. Trn quan im Cng ty thit b in Hng Phc a ra cc hnh thc tr lng ph hp vi AEc im sn xut kinh doanh ca cng ty. Song trong qu trnh thc hin n vn cn tn ti mt s vn cn xem xt li. Qua qu trnh thc tp, c s hng dn tn tnh ca thy gio Ths. T Quang Phng v s gip nhit tnh ca cc c ch trong cng ty, em hon thnh lun vn vi ti : Mt s kin ngh nhm hon thin cc hnh thc tr l - ng ti Cng ty thit b in Hng Phc . 1 Lun vn tt nghip Mai Ngc Sn 2000A1196 Lun vn ny c thc hin trn c s l lun c bn t cc s liu thc t c phn nh qua hot ng kinh doanh ca cng ty. Kt cu ca lun vn gm 2 chng: Chng I - Phn tch thc trng cc hnh thc tr l ng ti Cng ty thit b in Hng Phc . Chng II Mt s kin ngh nhm hon thin cc hnh thc tr lng ti Cng ty. Em xin chn thnh cm n thy gio Ths. T Quang Phng cng cc thy c gio trong khoa Qun l Doanh nghip v cc c ch trong Cng ty thit b in Hng Phc gip em hon thnh lun vn ny. 2 Lun vn tt nghip Mai Ngc Sn 2000A1196 Chng i Phn tch Thc trng cc hnh thc tr lng ti Cng ty thit b in Hng Phc I. vn Tin lng trong doanh nghip 1. Khi nim tin lng trong doanh nghip....
View Full Document

Page1 / 49

QT076 - Lun vn tt nghip Mai Ngc Sn 2000A1196 Li ni u Tin...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online