{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT076 - L un vn tt nghip M ai Ngc Sn 2000A1196 Li ni u Tin...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Mai Ngäc S¬n – 2000A1196 Lêi nãi ®Çu TiÒn l¬ng lu«n lμ vÊn ®Ò ®îc x· héi quan t©m bëi ý nghÜa kinh tÕ x· héi to lín cña nã. §èi víi ngêi lao ®éng, tiÒn l¬ng lμ nguån thu nhËp quan träng nhÊt gióp hä b¶o ®¶m ®îc cuéc sèng. §èi víi mçi doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng lμ mét phÇn kh«ng nhá cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Vμ ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt níc, tiÒn l¬ng lμ sù cô thÓ hãa qu¸ tr×nh ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi lao ®éng trong x· héi s¸ng t¹o ra. §Ó tiÒn l¬ng thùc sù lμ ®ßn bÈy t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng th× vÊn ®Ò ®Æt ra víi mçi doanh nghiÖp lμ nªn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng nh thÕ nμo cho phï hîp tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh nh»m ph¸t huy tèi ®a tÝnh kÝch thÝch cña tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng vμ ®¶m b¶o tèt mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a doanh nghiÖp, nhμ níc vμ ngêi lao ®éng. Do vËy viÖc hoμn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp tuy lμ mét phÇn trong c«ng t¸c tiÒn l¬ng nãi chung cña doanh nghiÖp nhng l¹i cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng. Trªn quan ®iÓm ®ã C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc ®· ®a ra c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Song trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nã vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cÇn xem xÐt l¹i. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ths. Tõ Quang Ph¬ng vμ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty, em ®· hoμn thμnh luËn v¨n víi ®Ò tμi : “ Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoμn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l- ¬ng t¹i C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc ”. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Mai Ngäc S¬n – 2000A1196 LuËn v¨n nμy ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së lý luËn c¬ b¶n tõ c¸c sè liÖu thùc tÕ ®îc ph¶n ¸nh qua ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 2 ch¬ng: Ch¬ng I - Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc . Ch¬ng II – Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoμn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ths. Tõ Quang Ph¬ng cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp vμ c¸c c« chó trong C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc ®· gióp ®ì em hoμn thμnh luËn v¨n nμy. 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp Mai Ngäc S¬n – 2000A1196 Ch¬ng i Ph©n tÝch Thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc I. vÊn ®Ò TiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 49

QT076 - L un vn tt nghip M ai Ngc Sn 2000A1196 Li ni u Tin...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online