{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT077 - L un vn tt nghip L i m u 1 S cn thit ca ti nghin cu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tμi nghiªn cøu. BÊt kú mét tæ chøc, mét doanh nghiÖp nμo ®Òu cã nh÷ng môc tiªu riªng cã cña m×nh. §Ó môc tiªu ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®îc ®ßi hái ph¶i cã sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp nh»m kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc, phèi hîp, kiÓm tra vμ ®iÒu chØnh viÖc kÕt hîp tèi u c¸c nguån lùc. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lμ mét néi dung ®Çu tiªn vμ rÊt quan träng cña tæ chøc doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh. Trong ho¹t ®éng qu¶n lý, phÇn lín nguyªn nh©n t¹o ra t×nh h×nh qu¶n lý kh«ng tèt ®Òu xuÊt ph¸t tõ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kh«ng hoμn h¶o. ViÖc tæ chøc bé m¸y ¶nh hëng lín ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng t¸c qu¶n lý, qua ®ã cã t¸c ®éng ®Õn toμn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, bëi v× bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp ®îc coi lμ bé phËn ®Çu n·o cho ra nh÷ng chñ tr ¬ng, chiÕn l- îc, s¸ch lîc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. V× vËy, xem xÐt ®¸nh gi¸ bé m¸y hiÖn h÷u vμ t×m biÖn ph¸p c¶i tiÕn l¹i tæ chøc cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng giai ®o¹n lμ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét doanh nghiÖp. Lμ mét doanh nghiÖp nhμ níc cã vÞ trÝ rÊt quan träng c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vμ vÒ mÆt x· héi, ®Ó gi¶i quyÕt hμi hoμ ®îc c¸c lîi Ých, còng nh c¸c môc tiªu cña m×nh, c«ng ty §iÖn lùc Hμ Néi ®· nhiÒu lÇn tiÕn hμnh c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc cho phï hîp víi t×nh 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp h×nh thùc tÕ cña tõng giai ®o¹n, qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc c¶i tiÕn, chÊn chØnh ®ã cha mang tÝnh khoa häc vμ chiÕn lîc, vÉn cßn nh÷ng bÊt hîp lý vμ kh«ng phï hîp. Trong thêi gian tõ n¨m 2001-2010, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt nam ®· x©y dùng cho m×nh nh÷ng môc tiªu cô thÓ mμ môc tiªu tr íc tiªn lμ “TiÕp tôc cñng cè vμ hoμn thiÖn c¸c bé phËn qu¶n lý cña Tæng C«ng ty vμ c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ®Ó ®¶m b¶o nhanh, ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh vμ ®Çu t x©y dùng ngμy cμng tèt h¬n”. Tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty §iÖn lùc Hμ Néi ®· x©y dùng cho m×nh chiÕn lîc trong thêi gian tíi lμ : “sÏ tiÕn hμnh viÖc cñng cè vμ ph¸t triÓn líi ®iÖn thμnh phè Hμ Néi theo híng hiÖn ®¹i ho¸, tæ chøc s¶n xuÊt theo híng tËp trung hiÖn ®¹i ph©n cÊp m¹nh xuèng c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ c¬ së, øng dông c¸c tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin vμ c¸c gi¶i ph¸p míi vμo kh©u qu¶n lý, n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hμng”, nªn viÖc c¶i tiÕn l¹i bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®ang lμ nhu cÇu cÇn gi¶i quyÕt.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}