QT077 - Lun vn tt nghip Li m u 1. S cn thit ca ti nghin cu....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Li m u 1. S cn thit ca ti nghin cu. Bt k mt tae chc, mt doanh nghip no u c nhng mc tiu ring c ca mnh. mc tiu c th thc hin c i hi phi c s lnh o thng nht ca b my qun l doanh nghip nhm k hoch ho, tae chc, phi hp, kim tra v iu chnh vic kt hp ti u cc ngun lc. Tae chc b my qun l doanh nghip l mt ni dung u tin v rt quan trng ca tae chc doanh nghip, gip doanh nghip t c mc tiu ca mnh. Trong hot ng qun l, phn ln nguyn nhn to ra tnh hnh qun l khng tt u xut pht t cng tc tae chc b my khng hon ho. Vic tae chc b my nh hng ln n kt qu t c ca cng tc qun l, qua c tc ng n ton b qu trnh hot ng ca doanh nghip, bi v b my qun l trong doanh nghip c coi l b phn u no cho ra nhng ch tr ng, chin l- c, sch lc pht trin doanh nghip. V vy, xem xt nh gi b my hin hu v tm bin php ci tin li tae chc cho ph hp vi AEc im ca tng giai on l rt cn thit i vi mt doanh nghip. L mt doanh nghip nh nc c v tr rt quan trng c v mAEt kinh t v v mAEt x hi, gii quyt hi ho c cc li ch, cng nh cc mc tiu ca mnh, cng ty in lc H Ni nhiu ln tin hnh ci tin c cu tae chc cho ph hp vi tnh 1 Lun vn tt nghip hnh thc t ca tng giai on, qua nng cao hiu qu hot ng ca cng ty. Tuy nhin vic ci tin, chn chnh cha mang tnh khoa hc v chin lc, vn cn nhng bt hp l v khng ph hp. Trong thi gian t nm 2001-2010, Taeng cng ty in lc Vit nam xy dng cho mnh nhng mc tiu c th m mc tiu tr c tin l Tip tc cng c v hon thin cc b phn qun l ca Taeng Cng ty v cc n v thnh vin m bo nhanh, p ng kp thi cho sn xut kinh doanh v u t xy dng ngy cng tt hn. Tr c tnh hnh , Cng ty in lc H Ni xy dng cho mnh chin lc trong thi gian ti l : s tin hnh vic cng c v pht trin li in thnh ph H Ni theo hng hin i ho, tae chc sn xut theo hng tp trung hin i phn cp mnh xung cc x nghip, n v c s, ng dng cc tin b ca cng ngh thng tin v cc gii php mi vo khu qun l, nng cao cht lng phc v khch hng, nn vic ci tin li b my qun l ca cng ty ang l nhu cu cn gii quyt....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 165

QT077 - Lun vn tt nghip Li m u 1. S cn thit ca ti nghin cu....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online