QT078 - Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu TiÒn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu TiÒn c«ng lμ mét ph¹m trï kinh tÕ taeng hîp, nã lu«n ®îc x· héi quan t©m bëi ý nghÜa kinh tÕ vμ x· héi to lín cña nã. TiÒn c«ng cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi ngêi lao ®éng v× nã lμ nguån thu nhËp quan träng gióp ®¶m b¶o ®îc cuéc sèng cña b¶n th©n vμ gia ®×nh hä. §èi víi mçi doanh nghiÖp th× tiÒn c«ng chiÕm mét phÇn ®¸ng kÓ trong chi phÝ s¶n xuÊt, vμ ®èi víi mét ®Êt níc th× tiÒn c«ng lμ sù cô thÓ hãa qu¸ tr×nh ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi trong x· héi t¹o ra. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay, khi søc lao ®éng trë thμnh hμng hãa th× tiÒn c«ng lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TiÒn c«ng lμ mét nh©n tè vËt chÊt quan träng trong viÖc kÝch thÝch ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm, ®éng viªn ngêi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é lμnh nghÒ, g¾n tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng víi c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× tÇm quan träng cña nã mμ mçi xÝ nghiÖp, c«ng ty hiÖn nay cÇn ph¶i ¸p dông h×nh thøc tr¶ c«ng vμ qu¶n lý c«ng nh thÕ nμo cho nã phï hîp víi tÝnh chÊt vμ ®AEc ®iÓm s¶n xuÊt kinh SV: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Nga K45 QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp doanh cña doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ thu ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vμ lμ ®ßn bÈy m¹nh mÏ kÝch thÝch ®èi víi ngêi lao ®éng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty KTCT thuû lîi La Khª em ®· ®i s©u vμo nghiªn cøu vμ chän ®Ò tμi : " Qu¶n lý tiÒn l¬ng vμ tiÒn c«ng t¹i C«ng ty KTCT thuû lîi La Khª" lμm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Néi dung cña khãa luËn ®îc tr×nh bμy ë 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l¬ng vμ tiÒn c«ng Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng tiÒn c«ng t¹i C«ng ty Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vμ gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng tiÒn c«ng t¹i C«ng ty Em xin ch©n thμnh bμy tá lßng biÕt ¬n cña m×nh tíi c« gi¸o NguyÔn ThÞ Anh §μo, ngêi ®· híng dÉn vμ chØ b¶o cho em. Em còng xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c c« trong C«ng ty KTCT Thñy lîi Hμ T©y ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoμn thμnh khãa luËn cña m×nh. MAEc dï ®· cè g¾ng song do sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vμ thêi gian nghiªn cøu nªn ®Ò tμi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù quan t©m ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Ó ®Ò tμi cña em ®îc hoμn thiÖn h¬n....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 98

QT078 - Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu TiÒn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online